Het RVMO in de praktijk: studie naar Vloedbeltverbinding

Project

Borne Foto boven (Bornerbroeksetraat) © Dirk de Graaf.jpg

Het Regionaal Verkeermodel Overijssel (RVMO) – het eerste volledig provinciale verkeersmodel - is sinds juli 2022 operationeel in de provincie Overijssel. Dit gedetailleerde verkeersmodel is een handig instrument om de invloed van maatregelen op de omgeving inzichtelijk te maken. In minder dan een jaar tijd zijn er dan ook al 40 studies met het RVMO uitgevoerd. Een daarvan: een studie naar de Vloedbeltverbinding in Borne.

Bron afbeelding: © Dirk de Graaf

De Vloedbeltverbinding

De Vloedbeltverbinding is een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting Borne-West op de A1/A35 en de N743 tussen Almelo en Zenderen inclusief een korte boog naar de N744. De weg moet een bijdrage leveren aan het verminderen van de filedruk op de A1/A35, het robuuster maken van het regionale wegennet tussen Almelo en Hengelo en het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en door Borne. De grote hoeveelheden verkeer in het gebied in combinatie met de structuur van het wegennet is de belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op de A1/A35, de verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en de files op de N743, met bijbehorende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunten door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne. Bij plannen van een dergelijke omvang is het belangrijk om te weten wat het effect gaat zijn op de omgeving. Daarom vroeg de provincie ons om dit voor de Vloedbeltverbinding in kaart te brengen, aan de hand van het RVMO.

 De bestaande zuidelijke randweg (blauw) en de Vloedbeltverbinding (rood)

De bestaande zuidelijke randweg (blauw) en de Vloedbeltverbinding (rood)

Onderzoek aan de hand van scenario’s

In deze studie zijn scenario’s opgesteld zonder en met Vloedbeltverbinding, om hiermee de effecten van en op het aansluitende wegennet inzichtelijk te maken. Uit de studie blijkt dat de Vloedbeltverbinding een bijdrage levert aan de doelstellingen. Zowel in Zenderen als in Borne is er een grote afname van verkeer. Ook laat de studie zien dat er een verschuiving optreedt in routekeuze. Het verkeer van en naar het centrum van Almelo kiest vaker voor de Vloedbeltverbinding en vermijdt de drukte op de aansluiting Almelo West op de A35. Op de oost-westverbinding toont het verkeersmodel een kleine verschuiving. Het verkeer van en naar de gemeente Tubbergen/Dinkelland kiest vaker een route via de N744 Albergen – Zenderen dan de N349 via Almelo. Ook de A1 tussen de knooppunten Azelo en Buren wordt rustiger. Op afbeelding 1 zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt.

Effecten Vloedbeltverbinding

De effecten van de Vloedbeltverbinding

Inzicht voor onderbouwde keuzes

Deze studie maakt niet alleen de effecten van de Vloedbeltverbinding op het lokale verkeer inzichtelijk; de intensiteiten zijn ook input geweest voor lucht- en geluidonderzoek. Hiermee kan de provincie onderbouwde keuzes maken voor het wel of niet nemen van geluidmaatregelen.

Meerwaarde van RVMO

Om intensiteiten op hoofdwegen goed te modelleren, kunnen ook landelijke verkeersmodellen gebruikt worden. In een studie als deze zijn echter gemeentelijke wegen minstens zo belangrijk. In dit  project is gebleken dat er een grote meerwaarde is als gevolg van de beschikbaarheid van het RVMO, dat een hoog detailniveau kent en daardoor geschikt is om dit soort vragen van de provincie en omgeving op een efficiënte manier te beantwoorden.

Betrokken partijen: Goudappel, Sweco, Antea

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2022/2023