RVMO: eerste volledig provinciale verkeersmodel

Project

Overijssel

De provincie Overijssel werkt aan goede bereikbaarheid, veilige wegen, vlotte doorstroming en duurzaam openbaar vervoer. De provincie trekt geld uit voor maatregelen om deze doelstellingen te behalen. Daarnaast ligt er een woningbouwopgave in de provincie Overijssel van ruim 40.000 woningen in dit decennium.

Vanwege de woningbouwopgave zal de verkeersdruk toenemen. Daarmee wordt het een uitdaging de gestelde doelstellingen te behalen. Om te toetsen welke maatregelen een positief effect opleveren, is onderzoek nodig. Een verkeersmodel is een instrument dat kan worden ingezet om de invloed van maatregelen op de omgeving inzichtelijk te maken.

Een breed inzetbaar, gedetailleerd verkeersmodel

Het RVMO is het Regionaal Verkeermodel Overijssel, een provinciaal verkeersmodel voor Overijssel met het detailniveau van een gemeentelijk model. Goudappel heeft met de provincie en alle 25 Overijsselse gemeenten samengewerkt om het RVMO op te kunnen stellen. In het RVMO is ingezet op gebruiksgemak, multimodaliteit (auto, vracht, OV, fiets), bereikbaarheid en milieu. Het basisjaar is 2020 en er worden prognoses opgesteld voor 2030 midden en hoog, en voor 2040 midden en hoog. In de middenscenario’s voor 2030 en 2040 is uitgegaan van harde plannen. De hoge scenario’s bevatten aanvullend de zachte plannen, oftewel de ambities van de gemeenten.

Toepassing van het RVMO

Het RVMO is voor vele toepassingen inzetbaar en kan antwoord geven op vragen als:

Hoe kunnen we invulling geven aan de woningbouwopgave?
We kunnen de effecten van een woningbouwplan inzichtelijk maken door dit plan te modelleren in een prognosescenario (midden of hoog). Deze effecten beperken zich niet tot bereikbaarheid; we kunnen ook uitspraken doen over de leefbaarheid, wanneer we kijken naar milieu en verkeersveiligheid.

Als gemeente of provincie aan de slag met duurzame mobiliteit? Lees hier hoe

Blijven de grote Overijsselse steden als Zwolle en Enschede bereikbaar ondanks de grote toename in woningen?
We kunnen de bereikbaarheid op wegvak- en kruispuntniveau doorrekenen met het middenscenario. In het RVMO is de modelleringstechniek Staq toegepast. Met Staq wordt de reistijd beter gemodelleerd omdat er rekening wordt gehouden met filelocaties en de terugslag hiervan. Omdat het RVMO ook het ambitieuze scenario 2040 hoog modelleert, kunnen we de robuustheid van het Overijsselse wegennet beoordelen.

Wat is het effect van een ingrijpende ontwikkeling ten behoeve van OV of fiets?
Het doorvoeren van een frequentieverhoging op een drukke spoorlijn of het aanleggen van fietssnelwegen zal leiden tot een verlaging van het gebruik van auto. Het effect op de verkeersveiligheid kunnen we berekenen aan de hand van de afname van het autogebruik. Daarnaast is het mogelijk uit te rekenen hoeveel minder CO₂ wordt uitgestoten door de maatregel. Met een kosten-batenanalyse kunnen alle aspecten van maatregelen worden afgewogen.

RVMO

Hoe kan het RVMO hulp bieden bij de Omgevingswet?
Elke gemeente moet op 1 januari 2023 en vijf jaar later de geluidemissies voor haar wegennet berekenen. De geluidemissies veroorzaakt door verkeer worden berekend met verkeersintensiteiten. In het RVMO is voor elke relevante weg in Overijssel een intensiteit berekend. De provincie heeft op de Omgevingswet voorgesorteerd door het voor elke gemeente gemakkelijk te maken om de verkeersintensiteiten om te zetten naar geluidemissies. Door middel van een geautomatiseerd proces kunnen wij de geluidemissies voor elke relevante weg binnen Overijssel bepalen.

Hoe kan de verkeersveiligheid worden gegarandeerd, ondanks toename van verkeer door de woningbouwopgave?
In het RVMO wordt berekend waar het verkeer sterk zal toenemen tussen 2020 en 2030/2040. Op locaties waar het verkeer sterk toeneemt kan de verkeersveiligheid afnemen. We kunnen onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om de veiligheid te vergroten. In algemene zin kan de verkeersveiligheid worden vergroot door onoverzichtelijke en gevaarlijke locaties aan te pakken. Educatie is eveneens cruciaal voor de verkeersveiligheid.

Breed inzetbaar instrument

Met het RVMO beschikken de provincie en alle 25 Overijsselse gemeenten over een instrument om vragen over intensiteiten, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu te beantwoorden. Het basisjaar 2020 van het RVMO is reeds klaar; de deelnemende partijen kunnen de resultaten online raadplegen in OmniTRANS Analytics. De prognoses 2030 en 2040 midden en hoog zijn in de zomer van 2022 afgerond.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2021 - 2022

Lees meer over hoe het RVMO wordt gebruikt