Knelpuntanalyse en simulatie ontwikkellocatie IJburglaan Amsterdam

Project

Ijburglaan

De woningbouwopgave in onze hoofdstad is groot. Daarom wordt er de komende decennia op de ‘eilanden’ rondom de IJburglaan een groot aantal woningen ontwikkeld. Deze ontwikkeling werpt ook een grote bereikbaarheidsopgave op. De gemeente heeft in haar ‘Mobiliteitsplan Oost’ daarom een grootschalige reconstructie voorzien om dit deel van de stad in de toekomst bereikbaar en bovendien leefbaar te houden.

Multimodaal advies

Onder de noemer “Cruciale Mijl” worden op een traject van 1,6 km maatregelen voorbereid om de doorstroming van de fiets, het openbaar vervoer, de voetganger én de auto in de toekomst te verbeteren. Goudappel heeft de gemeente Amsterdam in dit traject ondersteund door knelpunten in beeld te brengen, te adviseren in oplossingsrichtingen en varianten tegen elkaar af te wegen. Hiervoor hebben wij naast de deskundigheid van onze adviseurs verschillende ‘tools’ ingezet zoals COCON en VISSIM. We hebben onze opdrachtgever geholpen door ‘harde’ verkeerskundige cijfers letterlijk zichtbaar te maken voor een brede groep stakeholders. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van graphics en video’s waarmee we antwoord gaven op vragen als: “Wanneer lopen welke kruispunten ‘vast’? Welke oplossingen dragen bij aan een verhoogde bereikbaarheid? Hoe ziet het toekomstige verkeersbeeld er uit als je niets of juist wel maatregelen neemt?” Niet enkel de auto stond in dit kader centraal. Ook de doorstroming van het openbaar vervoer, de fiets en de oversteekbaarheid voor de voetganger speelden in dit project een hoofdrol.

Op basis van de verworven inzichten, hebben we de verkeerskundige randvoorwaarden geschetst voor inrichtingsvarianten voor de Cruciale Mijl die zich juist onderscheidden in ruimtelijke inrichting van het gebied. Zo hebben wij onze opdrachtgever in staat gesteld om afwegingen ten aanzien van de inrichting van de Cruciale Mijl primair te richten op aspecten als leefbaarheid en ruimtelijke inrichting, met verkeersafwikkeling als randvoorwaarde, maar niet als cruciaal afwegingselement.

Inzicht in- en beïnvloeden van voetgangersstromen

Met het Nederlands Loopstromenmodel bieden we inzicht in de bewegingen en motieven van de voetganger en een aanpak hoe deze te beïnvloeden.

Lees meer

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam

Draagvlak creëren met de juiste ‘tools’

Het project ‘IJburglaan’ laat zien dat we voor grote opgaven staan in de toekomst. Niet enkel verkeerskundig, maar juist ook vanuit leefbaarheid en ruimtelijke inrichting. In dit project kwamen al deze aspecten mooi samen.  We hebben laten zien dat we onze verkeerskundige ‘tools’ uitstekend kunnen inzetten om beslissingen omtrent deze onderwerpen te onderbouwen. Door goed na te denken over hoe we deze technische kennis presenteren, is deze ook juist door stakeholders met andere expertises uitstekend te interpreteren.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2020 - 2021