Mobiliteitsvisie Altena 2040: veilig, leefbaar, bereikbaar en duurzaam

Altena Mobiliteitsvisie

De gemeente Altena ontstond in 2019 door een fusie van drie Brabantse buurgemeenten in het Land van Heusden en Altena: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Goudappel werkte in een aantal heldere stappen én met behulp van een intensief participatief proces met interne en externe stakeholders aan een mobiliteitsvisie 2040 voor deze nieuwe gemeente. Met deze visie zet Altena in op een veilige, leefbare, bereikbare en duurzame toekomst.

Wat hebben we gedaan?

In een beknopt visiedocument en een samenvattende infographic zijn het proces en de stappen die we hebben gezet tijdens het opstellen van dit mobiliteitsplan, op een sterk beeldende wijze uitgewerkt.

Mobiliteitsvisie Altena infographic

De Mobiliteitvisie 2040 - Altena Samen Vooruit samengevat in een infographic

De Mobiliteitsvisie Altena 2040 in het kort

1. Kernschets

De kernschets vat de huidige situatie op het gebied van mobiliteit samen. Dit is gebaseerd op resultaten uit een bewonersenquête, trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, en analyses van feiten & cijfers. Het gaat in deze kernschets niet alleen over aandachtspunten en opgaven, maar ook over kansen.

De belangrijkste:

 • Leefbaarheid staat op sommige plekken onder druk door toenemend verkeer
 • Veel kansen voor (elektrische) fietsen op langere afstanden
 • Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is beperkt
 • Autobereikbaarheid is goed, wel knelpunten
 • Belangrijke rol voor veerverbindingen
 • Aandacht nodig voor verkeersveiligheid, specifiek voor vracht- landbouw en fietsverkeer
 • Mobiliteitssysteem scoort laag op duurzaamheid

2. Hoofdlijnen

Uit de situatieschets vloeien de hoofdlijnen voor de visie. Deze geven de ambitie weer die Altena heeft op het gebied van mobiliteit. Ze beschrijven de negen belangrijkste principes, die de koers bepalen voor de mobiliteitsvisie, namelijk:

 • Verbindingen naar sterke OV-assen verbeteren (o.a. mobiliteitshubs en flexibel voor- en natransport)
 • Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit gaan hand in hand (slimme mobiliteitsoplossingen voor nieuwe (woningbouw, bedrijven en recreatieve) ontwikkelingen
 • Netwerken ontvlechten om leefbaarheid in kernen en veiligheid te vergroten (in woongebieden zijn voetganger en fiets hoofdgebruiker, waar nodig krijgt landbouwverkeer zijn eigen plek)
 • Bedrijvenlocaties en distributie faciliteren met goede vrachtverbindingen
 • Verplaatsingen op (E-)fietsafstand faciliteren met snelle, veilige en aantrekkelijke netwerken
 • Breed samenwerken vanuit eigen verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelstellingen (met omliggende gemeenten, provincies en bovenregionale samenwerkingspartners)
 • Robuust wegennet klaar voor de toekomst
 • Verbindingen over water koppelen aan auto- en fietsnetwerk
 • Actieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen

3. Toekomstbeeld

De uitwerking van de hoofdlijnen vormt het toekomstbeeld mobiliteit 2040. Dit toekomstbeeld schept het kader voor de mobiliteitsaanpak in Altena tot 2040. Het wensbeeld bestaat uit netwerken voor de fiets, het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast omvat het wensbeeld ook een niet-infrastructurele component rondom gedrag en verduurzaming.

Toekomstbeeld Altena

Toekomstbeeld Mobiliteit 2040 voor Altena

4. Uitvoeringsprogramma

Tot slot beschrijft de mobiliteitsvisie ook hoe het toekomstbeeld waar te maken in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van de projecten die nodig zijn om tot het toekomstbeeld te komen, inclusief een indicatief tijdspad.

Bekijk alle stappen in het interactieve visiedocument dat we opstelden. De Mobiliteitsvisie 2040 ‘Altena Samen Vooruit’ is op 22 juni 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Jaar: 2020-2021
Opdrachtgever: Gemeente Altena