Ambitiedocument en programma van eisen voor Amersfoort Centraal

Amersfoort Centraal

Er gebeurt veel op en rondom Amersfoort Centraal: grootschalige gebiedsontwikkeling in de spoorzone, toenemende reizigersaantallen en de wens om de ov-knoop te ontwikkelen tot een verblijfsknooppunt met nieuw stationsplein. Dat vraagt bij alle betrokken partijen om een integraal perspectief voor de toekomst van Amersfoort Centraal en omgeving. Daarom sloegen we de handen ineen met de gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, ProRail en NS. Samen met alle stakeholders stelden we een programma van eisen op (Ruimtelijk & Mobiliteit) voor een integrale ruimtelijke verkenning voor de ov-knoop Amersfoort Centraal (station en directe omgeving).

Verkennen opgaven 

Werken aan ov-knooppunten vraagt om een gedeeld toekomstperspectief. In 2021 stelden de betrokken partijen daarom al een zogeheten ‘handelingsperspectief’ op waarin gezamenlijk concrete opgaven zijn benoemd. Om te komen tot één gezamenlijke ambitie, verkenden we door middel van onze aanpak voor ov-knooppunten de eisen, wensen en randvoorwaarden waaraan Amersfoort Centraal in de toekomst moet voldoen.  

In meerdere verdiepende themasessies dachten Goudappel-adviseurs met gerichte expertises mee over de volgende onderdelen: 

  1. Identiteit en kwaliteit van de openbare ruimte van het ov-knooppunt en de plek als geheel

  2. Inbedding van het ov-knooppunt in stedelijke structuren en omliggende buurten (kwaliteit netwerken) 

  3. Inpassing van mobiliteitsfuncties van het ov-knooppunt: denk aan fietsplekken en locatie stalling 

  4. Locatie busstation op het ov-knooppunt

Ambitiedocument voor Amersfoort Centraal 

De uitkomst van deze sessies en eerder geformuleerde opgaven, bundelden we vervolgens tot een ambitiedocument waarin staat geformuleerd wat de gezamenlijke stip op de horizon is voor het ov-knooppunt Amersfoort Centraal en welke concrete stappen er nodig zijn om daar te komen.

De gezamenlijk geformuleerde kernambitie voor Amersfoort Centraal is tweeledig:

  • Vanuit een ruimtelijke invalshoek: de ambitie om dit knooppunt volwaardig en tweezijdig te ontwikkelen aan het netwerk van openbare ruimtes, waarbij de publieke ruimte de omliggende wijken met elkaar verbindt tot één geheel en de barrière van het spoor wordt weggehaald.

  • Vanuit een mobiliteitsinvalshoek: de ambitie om dit knooppunt een onmisbare schakel te laten zijn in de toekomstige regionale en gemeentelijke ambities. Het ov-knooppunt is onderdeel van de stedelijke verkeersstructuren en verbindt deze met elkaar.

Afbeelding project Amersfoort.png

Ambitiedocument inclusief Programma van eisen

Het ambitiedocument is de basis van het programma van eisen dat we vervolgens opstelden en is een verdere concretisering van het handelingsperspectief. Het programma van eisen dat daaruit volgt vormt het vertrekpunt voor (ontwerpend) vervolgonderzoek. Dat onderzoek moet antwoord geven op de benodigde bestuurlijke beslisinformatie om dit knooppunt verder integraal te ontwikkelen.

Bovendien zorgt het ambitiedocument voor een helder kader voor ‘afzonderlijke’ projecten die zich op en rondom het ov-knooppunt afspelen. We zorgen er zo voor dat deze losse projecten zelfstandig voortgang kunnen blijven boeken en tegelijkertijd bijdragen aan de geformuleerde ambities.  

Belang van vroegtijdig samenwerken

Dit project bewijst hoe belangrijk het is voor opgaven rondom ov-knooppunten om in een vroegtijdig stadium de handen ineen te slaan met alle betrokken stakeholders. Door gezamenlijk kaders te stellen, voorkomen we inefficiëntie en ontstaat begrip voor elkaars ambities. Tijdens het opstellen van het ambitiedocument en programma van eisen voor Amersfoort Centraal maakten we zo grote stappen op onderwerpen waarover stakeholders het voorheen niet eens waren, zonder dat daar uren schetswerk aan te pas kwamen.

Het eindproduct is een goede samenvatting van gezamenlijke ambities, concrete eisen en wensen en openstaande dillema’s die op korte termijn uitgezocht moeten worden. Dat is een goed vertrekpunt voor verdere constructieve samenwerking om de gestelde ambities te realiseren. Samen zorgen we zo voor leefbare omgevingen waarin het prettig is om te verblijven - en dat draagt weer bij aan het realiseren van meer ov-reizigers.

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort, mede namens NS Stations, ProRail, Provincie Utrecht
Jaar: 2023

Ontdek onze aanpak voor ov-knooppunten

In 4 stappen werken we samen naar een gedragen toekomstvisie en handelingsperspectief.

Lees meer

Oplossing

ov-knooppunten