Datagedreven verkeersmodel oplossing voor rapportage geluidemissies Omgevingswet

Project

Geluidemissies

Elke gemeente is vanwege de Omgevingswet verplicht om vanaf 2023 geluidemissies te rapporteren op alle wegen met een intensiteit hoger dan 4.500 voertuigen per dag. In 2026 moeten zelfs emissies worden gerapporteerd voor alle wegen met een intensiteit hoger dan 1.000 voertuigen per dag. Niet elke gemeente heeft een gedetailleerd en actueel inzicht in de intensiteiten op haar wegennet. Het is onmogelijk om de intensiteiten van elke weg te meten en niet overal is een verkeersmodel operationeel. De nieuwe datagedreven aanpak van Goudappel biedt een oplossing.

Het opstellen en actualiseren van verkeersmodellen is een bewerkelijke en kostbare exercitie. Goudappel heeft samen met Dat.mobility een systematiek ontwikkeld die gebruikt maakt van een grote hoeveelheid beschikbare mobiliteitsdata: OmniTRANS Spectrum (eerder bekend als Mobiliteitsspectrum). Dit Spectrum fuseert mobiliteitsdata op verschillende schaalniveaus en genereert verkeersintensiteiten op wegvakniveau. Hiermee beschikken we over landelijk consistente data die met een sterk gereduceerde inspanning voor gemeenten als basis kan dienen voor een lokale of regionale geluidskaart.

Datagedreven verkeersmodellen: consistenter én efficiënter

OmniTRANS Spectrum is een landelijke database, waaruit we alle benodigde data voor het opstellen van een verkeersmodel kunnen onttrekken. Denk hierbij aan netwerken en reistijden voor auto, OV en fiets, ruimtelijke data zoals inwoners en arbeidsplaatsen, landelijke verplaatsingsdata uit OViN en het Nederlands Verplaatsingspanel, verkeerstellingen op rijk en provinciale wegen. De databronnen worden elk jaar geactualiseerd, zodat we altijd over een consistente set beschikken om in het betreffende verkeersmodel te verwerken. En doordat al deze informatie bij ons beschikbaar is, kost het opstellen of actualiseren van een verkeersmodel minder inspanning en kent het een kortere doorlooptijd.

De data worden voor wat betreft detailniveau op maat gemaakt voor elke regio of gemeente. We vullen deze aan met lokale verkeerstellingen en voeren op basis van de lokale kennis optimalisaties op de netwerken uit. Tevens worden de ruimtelijke ontwikkelingen op lokaal niveau verzameld om een prognose op te kunnen stellen. 

Primeur voor Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard heeft de primeur van deze nieuwe systematiek: in opdracht van de gemeente (ruim 87.000 inwoners) heeft Goudappel het gemeentelijk verkeersmodel opgesteld door gebruik te maken van OmniTRANS Spectrum. Deze gefuseerde gemeente beschikte nog niet over een gemeentelijk verkeersmodel, maar is wel verplicht om de geluidemissies in de hele gemeente in kaart te brengen. Daarom is de toepassing van Spectrum hier uitermate geschikt.

De intensiteiten 2018 sluiten goed aan bij ons beeld en bij de tellingen. De intensiteiten voor 2030 laten een logisch beeld zien ten opzichte van 2018.” Bovendien is de heer Van Ingen blij dat deze systematiek de doorlooptijd niet heeft verhoogd: “Het verkeersmodel is opgesteld in korte tijd, de systematiek heeft geen vertraging opgeleverd.

Alex van Ingen (verkeerskundige, gemeente Hoeksche Waard)

Het verkeersmodel Hoeksche Waard: eenvoudig en actueel

De meeste tijd bij het maken van een verkeersmodel wordt besteed aan het basisjaar. Doordat we gebruik maken van OmniTRANS Spectrum, hebben we de benodigde data voor het basisjaar 2018 geautomatiseerd verzameld. Dat leidde tot een vliegende start voor de gemeente Hoeksche Waard: de gemeente heeft enkel de lokale tellingen aangeleverd.

De ritten van het basisjaar 2018 zijn opgesteld door middel van datafusie van waargenomen data. Dit levert een hoogwaardig beeld op voor de basissituatie, die zich bovendien ook vertaalt in een betere prognose. De intensiteiten voor 2018 zijn gekalibreerd en getoetst op de telcijfers. De aantallen motorvoertuigen van de gemiddelde werkdag in Oud-Beijerland in 2018 zijn gepresenteerd in onderstaand figuur. 

Verkeersmodel geluidemissies omgevingswet

Visualisatie van intensiteiten van het verkeersmodel in Oud-Beijerland

De gemeente Hoeksche Waard heeft de lokale ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en sociaal-economische data tussen 2018 en 2030 aangeleverd. Deze zijn als input gebruikt om de modelprognose op te stellen. Voor de prognose 2030 is gebruikt gemaakt van de ritten uit het basisjaar. De effecten tussen 2018 en 2030 zijn bepaald met behulp van een groeimodel. Voor de ontwikkelingen buiten de regio is volledig aangesloten bij de WLO-scenario’s van het Rijk. De uitkomsten van het verkeersmodel zijn verrijkt en gebruikt om het milieumodel op te stellen.

Met behulp van OmniTRANS Spectrum beschikt de gemeente Hoeksche Waard met geringe inspanning over een verkeersmodel met bijbehorend milieumodel, dat de komende jaren eenvoudig actueel is te houden.

Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Jaar: 2021