Gedragsanalyse van de interactie tussen landbouwvoertuigen, automobilisten en fietsers

Tractor op de weg

Landbouwvoertuigen kenmerken zich door een lage snelheid, grote omvang en ‘botsonvriendelijke’ eigenschappen. De situatie in en rond het voertuig is door de omvang niet altijd goed in te schatten en een ongeval heeft vaak grote fysieke en lichamelijke gevolgen.

De invloed van gedrag

Binnen Noord-Holland werden verschillende meldingen gedaan van verkeersonveiligheid door landbouwvoertuigen op de weg. Uit gesprekken met stakeholders, maar ook uit ongevallenstatistieken, komt naar voren dat de onderlinge interactie waarschijnlijk een belangrijke factor is bij het ontstaan van verkeersonveiligheid. In plaats van een infrastructurele aanpak, waar al aandacht voor was geweest, heeft de provincie daarom een gedragsaanpak opgezet. Als onderdeel daarvan heeft Goudappel een exploratieve verkenning gedaan om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke gedragingen veroorzaken verkeersonveiligheid bij de interactie tussen landbouwvoertuigen, fietsers en automobilisten?
  2. Wat zijn de achterliggende oorzaken van deze gedragingen?
  3. Waar moet een gedragsaanpak zich op richten en wat zijn oplossingsrichtingen?

Kwalitatief onderzoek

Goudappel heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij steeds drie doelgroepen worden onderscheiden: landbouwvoertuigbestuurders, automobilisten en fietsers. Aan de hand van desk research, online (groeps)interviews en telefonische interviews zijn de onderzoeksvragen beantwoord.

Op deze manier is inzicht verkregen in de gedragsproblematiek die speelt bij de interactie tussen zowel landbouwvoertuigen en automobilisten, als tussen landbouwvoertuigen en fietsers, maar ook in situaties waarbij de drie doelgroepen elkaar tegelijk ontmoeten.

Het resultaat is een uitgebreid overzicht van de problematiek, drijfveren voor gedrag, risicofactoren, en gewenst gedrag voor de verschillende doelgroepen. Geadviseerd werd over de meest urgente en kansrijke problematiek en bijbehorende oplossingsrichtingen. Provincie Noord-Holland heeft met het rapport een goede basis om een gedragsaanpak uit te werken, waarmee de subjectieve en objectieve veiligheid met betrekking tot de interactie met landbouwvoertuigen kan worden verbeterd. Stakeholders zoals LTO, Cumela en de Fietsersbond zijn hier bij betrokken.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2020