Hoe het Multidoel Tactisch Kader Zuid-Holland bij 60 wegbeheerders zorgt voor dezelfde visie op verkeersstromen

Project

Verkeer Zuid Holland

In Zuid-Holland kan het ontzettend druk zijn tijdens de spits, zelfs wanneer er geen sprake is van ongevallen of omleidingen door werkzaamheden. Om het autoverkeer in Zuid-Holland doelgericht en consistent te kunnen managen, is het essentieel dat alle (zestig!) wegbeheerders goed samenwerken en vanuit dezelfde visie de verkeerstromen bijsturen. Het ‘Tactisch Kader voor Operationeel Verkeersmanagement’ speelt hierin een cruciale rol. Dit kader beschrijft op hoofdlijnen hoe het verkeer in de reguliere spitsperioden moet worden geregeld.

Uitbreiding van de doelen

In opdracht van ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ (voorheen BEREIK!) heeft Goudappel een update van het bestaande Tactisch Kader uitgevoerd. Deze update was in de eerste plaats nodig vanwege nieuwe ontwikkelingen in het wegennet. Maar daarnaast is deze update aangegrepen om het kader meerdere doelen mee te geven, met meer aandacht voor de leefbaarheid en vooral ook meer aandacht voor andere modaliteiten dan de auto. Het kader volgt hierbij de mobiliteitstransitie. De doorstroming van het autoverkeer staat tenslotte niet op zichzelf, en dat geldt in het bijzonder voor de grote steden. Een vlotte doorstroming is ook voor andere modaliteiten van groot belang om concurrerend met de auto te kunnen zijn.

Integraal en multimodaal

Het kader bevat onder andere afspraken over prioriteiten van wegen. Deze afspraken zijn vooral relevant wanneer er bij capaciteitsknelpunten keuzes moeten worden gemaakt om bepaalde autoverkeersstromen voorrang te geven ten opzichte van andere autoverkeersstromen, of andere modaliteiten. Ten opzichte van het voorgaande Tactisch Kader worden afwegingen meer integraal en multimodaal gedaan om grip te krijgen op de (stedelijke) bereikbaarheid.

In goed overleg met de wegbeheerders zijn de volgende aspecten toegevoegd aan het kader:

  • Opname van maximale wachttijden voor fiets en openbaar vervoer op kruispunten waar verschillende modaliteiten elkaar kruisen
  • Opname van P+R locaties in de netwerkkaart
  • Toevoeging van kwetsbare wegen in de functiekaart

Momenteel wordt in een pilot onderzocht hoe data voor het meten van de maximale wachttijden op een kruispunt het beste verzameld en geanalyseerd kunnen worden, en of de wachttijden die nu in het kader staan voldoende realistisch zijn. Het nieuwe multimodale kader is nu ook online beschikbaar en hier te vinden.

Opdrachtgever: Zuid-Holland Bereikbaar
Jaar: 2021

Meer weten over het gebruik van het kader om het functioneren van VRI's te beoordelen?

Lees dit artikel in NM Magazine