Verkeers- en Vervoersplan Putten: duurzame mobiliteit en veilige verkeersafwikkeling

Fietsnetwerk en bestemmingsplan gemeente Putten

Het vorige Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Putten stamde uit 1999 en kon na een periode van ruim 20 jaar niet meer als samenhangend (met actueel landelijk en regionaal beleid) en uitvoeringsgericht verkeers- vervoersbeleid worden beschouwd.

Naast de wettelijke taak om een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid te voeren, waren de vele ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau een goede aanleiding om de visie op verkeer en vervoer te actualiseren.

Sinds de opstelling van het vorige GVVP is bijvoorbeeld de aandacht voor duurzame oplossingen en vervoerswijzen toegenomen, zijn de aandachtsvelden voor verkeersveiligheid verschoven en is ook de manier waarop burgers worden betrokken bij de planvorming veranderd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals woningbouw en de opkomst van elektrische auto’s en fietsen met impact op de mobiliteit binnen de gemeente. Kortom: het was de hoogste tijd voor de opstelling van een nieuw GVVP.

Gefaseerde aanpak

Het GVVP is opgesteld in drie fasen:

1. Verkenning, bestaande uit twee onderdelen:

  • Inventarisatie van het huidige beleid, verkeerssituatie en ontwikkelingen
  • Enquête onder bewoners en belangengroepen voor in beeld brengen mening over mobiliteitsonderwerpen en huidige knelpunten

2. Ontwerp, bestaande drie onderdelen:

  • Doelen en speerpunten (visie): wat is de ambitie voor de komende jaren?
  • Uitwerking (beleid): met welk programma kunnen we per thema de ambities realiseren?
  • Uitvoeringsprogramma (uitvoering): welke maatregelen zijn waar nodig, wanneer en wat zijn de kosten?

3. Besluitvorming en inspraak

Proces GVVP

proces GVVP

Resultaten

Op basis van de resultaten van de inventarisatie en enquête is het hoofddoel van het GVVP opgesteld:

Het vastleggen van een evenwichtig beleid voor mobiliteit, waarmee een duurzame, vlotte en veilige verkeersafwikkeling wordt bevorderd voor alle verkeersdeelnemers in de gemeente Putten voor de periode 2022-2030.

Duurzame mobiliteit, vlotte verkeersafwikkeling en een veilige verkeersafwikkeling vormen de hoofdthema’s van het nieuwe beleid. Voor deze thema’s zijn de volgende vragen uitgewerkt: ‘Wat is het is?’, ‘Waarom is belangrijk?’ en ‘Hoe gaan we dit doen?’.

Per thema zijn de maatregelen vervolgens verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit document bevat een overzicht van alle maatregelen met een toelichting, prioritering en kostenindicatie en vormt voor de gemeente de basis om het nieuwe beleid uit te voeren de komende jaren.

Actueel beleid

Het project toont aan dat het voor gemeenten van belang is te kijken of de opgaven van deze tijd nog wel gedekt worden in het huidige beleid. Zo vindt er in veel gemeenten woningbouw plaats, waardoor functies van wegen veranderen en/of nieuwe wegen noodzakelijk zijn. Daarnaast groeit het aantal elektrische auto’s snel waardoor meer laadinfrastructuur noodzakelijk wordt. En er is (ook versterkt tijdens corona) steeds meer behoefte aan duurzame wijzen van vervoer, met meer prioriteit voor fietsers en voetgangers.

Al deze aspecten hebben invloed op de mobiliteit binnen een gemeente en vragen om een actueel beleid waarin de thema’s van deze tijd op een samenhangende wijze meegenomen worden.

Opdrachtgever: Gemeente Putten
Jaar: 2021