Actualisatie kaders voor stadslogistiek in Gouda

Project

Logistiek Gouda

Grote en zware voertuigen zorgen in de binnenstad van Gouda voor overlast. Daarom onderzoekt de gemeente of deze voertuigen gemeden kunnen worden in de binnenstad. Daarnaast koos Gouda in 2021 voor een zero emissie zone voor stadslogistiek. Genoeg reden om samen de Nota voor grote en zware voertuigen uit 2009 te actualiseren.

Mobiliteits- en Verkeerscirculatieplan Gouda

Als uitgangspunt voor deze nieuwe nota gebruikten we de uitgangspunten uit het Mobiliteits- en verkeerscirculatieplan (VCP), dat Gouda in 2021 met behulp van onze mobiliteitsexperts vaststelde. Hiermee zet de gemeente in op een leefbare, bereikbare en verkeersveilige stad. Vanuit deze beleidsambities werkten we kaders uit voor grotere en zware voertuigen (voertuigen als gevolg van (economische) activiteiten met een minimale lengte van 6 m en gewicht van meer dan 3.500 kg).

Rol van participatie

Om de nota op te stellen, zijn we samen met de gemeente gestart met een participatieproces. Hiervoor gebruikten we een locatie-gebonden enquête voor inwoners, werknemers, werkgevers en andere belanghebbenden en organiseerden we werkateliers met onder meer ondernemers, belangenvertegenwoordigers, verladers en transporteurs, centrummanagement en beleidsambtenaren. Zo inventariseerden we knelpunten en toetsten we maatregelen.

Van knelpunten naar maatregelen

De Nota grote en zware voertuigen geeft inzicht in knelpunten zoals hinder door grote en zware voertuigen. Mede door de slappe bodem van Gouda en de soms slecht gefundeerde huizen, zorgen deze voertuigen voor bijvoorbeeld trillinghinder. Andere voorbeelden van knelpunten zijn de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de binnenstad.

Gouda Logistiek

Knelpunten door hinder van grote en zware voertuigen in de binnenstad van Gouda

Voor deze knelpunten zijn maatregelen opgesteld in drie categorieën:

  1. Slimme maatrelen met inzet van technologie zoals aansluiting bij Connected Transport Corridors (een samenwerkingsverband voor verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de logistieke sector) en communicatie van de hoofdroutes voor vrachtverkeer (zie afbeelding hieronder)
  2. Fysieke maatregelen zoals herinrichting ten behoeve van verkeersveiligheid en routeoptimalisatie, robuustheid van de hoofdroutes en goederenhubs
  3. Regulering en afspraken zoals onderling afgestemde gewichtsbeperkingen, ontheffingen, uitwijkroutes en trillingsonderzoek
Hoofdroutes voor logistiek verkeer in Gouda

Hoofdroutes voor logistiek verkeer in Gouda

Effecten zero emissie stadslogistiek op afvalinzameling in kaart gebracht

Het instellen van een gewichts- en lengtebeperking en de zone voor zero emissie stadslogistiek (ZES), de zone waarin logistiek uitstootvrij moet zijn, raakt ook specifieke logistieke stromen, zoals die voor de markt, brandweer en afvalinzameling. Voor het inzamelen van afval in de binnenstad van Gouda vragen de maatregelen om een andere inrichting van de logistiek. Dat heeft impact op de bedrijfsvoering van afvalinzamelaar Cyclus en daarmee ook op de manier waarop inwoners hun afval aanbieden. Tegelijkertijd biedt een verandering als deze ook kansen, omdat het invloed heeft op het gebruik van de fysieke ruimte in de binnenstad. Het is belangrijk om inzicht te hebben in welke effecten zo’n keuze heeft.

Voor de actualisatie van de Nota grote en zware voertuigen zijn daarom samen met de gemeente Gouda en Cyclus verschillende scenario’s van afvalinzameling opgesteld, variërend van lengte- en gewichtsbeperking tot vervoer van afval over water. De effecten van deze scenario’s (benodigde investeringen, technische haalbaarheid, leefkwaliteit en benodigde openbare ruimte) maakten we vervolgens inzichtelijk voor drie verschillende belanghebbenden:

  • de afvalinzamelaar;
  • de inwoners van de binnenstad;
  • de gemeente Gouda.

Uit dit onderzoek bleek dat hoe strenger de kaders voor afvalinzameling, hoe positiever het effect op de leefkwaliteit van inwoners. Tegelijkertijd geldt: hoe strenger de kaders, hoe groter de technische en financiële uitdagingen voor gemeente en afvalinzamelaar. Om daar een oplossing voor te vinden, is samenwerking tussen alle belanghebbenden nodig.

Verbeterde leefkwaliteit

Inmiddels is de nota vastgesteld. Met uitvoering van de maatregelen uit de nota kiest Gouda voor verbeterde leefkwaliteit in de binnenstad, waarbij wordt ingezet op zero-emissie bevoorrading en richting wordt gegeven aan de hoofdroutes voor grote en zware voertuigen. Tegelijkertijd werd ook het Wijkmobiliteitsplan Binnenstad Gouda vastgesteld, dat we samen met de gemeente opstelden.

Opdrachtgever: gemeente Gouda
Jaar: 2022-2023

Lees ook het CVS-paper dat Nick Juffermans over dit project schreef