Gouda kiest voor een leefbare en aantrekkelijke stad

Een groene, aantrekkelijke kade waar mensen kunnen ontspannen, wandelen en fietsen

Een aantrekkelijke en leefbare stad, waarbij duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en de (multimodale) bereikbaarheid wordt verbeterd. Daar richt het mobiliteitsplan van Gouda zich op.

Omarmen Nieuwe 30

Onze mobiliteitsexperts Marco de Baat en Christiaan Kwantes ondersteunden de gemeente Gouda bij de inhoudelijke uitwerking van dit plan en bij het participatietraject met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. In het plan zet de gemeente Gouda op diverse vlakken revolutionaire stappen om hun ambities te verwezenlijken. Deze ambities zijn:

  • Verbeteren leefbaarheid en gezondheid van mensen;
  • Aantrekkelijke (binnen)stad;
  • Stimuleren duurzame mobiliteit;
  • Verbeteren economische bereikbaarheid

Gouda omarmt als een van de voorlopers op grote schaal Het Nieuwe 30 als nieuwe standaard voor de gemeente: een groot aantal wegen binnen de bebouwde kom wordt aangepast van 50 naar 30 km/u met een bijpassende inrichting. Daar trekt de gemeente Gouda een flinke periode voor uit, omdat een bijpassende inrichting belangrijk is voor de geloofwaardigheid van de snelheidslimiet. Invoering van het Nieuwe 30 draagt in belangrijke mate bij aan het veiliger maken van het verkeer, verbetering van de leefbaarheid langs grijze wegen, én het stimuleren van duurzame mobiliteit zoals lopen en fietsen. De lagere snelheid en nieuwe inrichting verbetert de aantrekkelijkheid en veiligheid om te lopen en te fietsen!

Autoluw

Revolutionair is ook dat Gouda de oude historische binnenstad verder autoluw maakt, inclusief de historische toegangspoorten. Deze worden in hun oude stijl hersteld, als aantrekkelijke plekken voor verblijven, wandelen en fietsers. Het plan zorgt voor een verlaging van de verkeersdruk op de historische singels, zodat deze een nieuwe aantrekkelijke inrichting kunnen krijgen met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en ruimtelijke kwaliteit. Parkeermaatregelen en invoering van selectieve toegang beperken rijdend en stilstaand autoverkeer in de binnenstad, zodat hier ruimte vrij komt voor extra groen, terrassen, fietsenstallingen en verblijfsplekken. Het water van de grachten van Gouda kan straks weer beleefd worden, en dit versterkt het verblijfsklimaat van de binnenstad, wat extra bezoekers aan zal trekken en waardoor het plan ook een belangrijke bijdrage levert aan versterking van de lokale economie.

Versimpeling van het Kleiwegplein zorgt voor een aantrekkelijkere inrichting

Versimpeling van het Kleiwegplein zorgt voor een aantrekkelijkere inrichting met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en verblijfsruimte

Langzaam rijden gaat sneller

De gemeente zet in op het versimpelen van het complexe kruispunt ‘het Kleiwegplein’ bij de noordelijke entree tot de binnenstad, zodat een aantrekkelijk en overzichtelijker kruispunt ingericht kan worden met meer ruimte voor fiets, voetganger en groen. Een goede ringstructuur leidt autoverkeer buiten het centrumgebied om over een stelsel van stedelijke en provinciale randwegen. Het ‘langzaam rijden gaat sneller principe’ op deze randwegen verbetert de oversteekbaarheid door toepassing van voorrangspleinen.

De binnenstad ligt in de toekomst weer aan het water doordat de Nieuwe Veerstal autoluw wordt gemaakt. Samen met de gemeente voerden we hiervoor een pilot uit. Vermindering van het autoverkeer biedt de mogelijkheid hier een aantrekkelijke plek aan het water te creëren als verlengstuk van de binnenstad. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid over de (daarvoor aangelegde) provinciale randwegen.

Lees meer over de pilot
Gouda komt weer aan het water te liggen

Gouda komt weer aan het water te liggen door invoering van autoluwe Nieuwe Veerstal

Het plan is dankzij een uitvoerig participatietraject en brede belangenafweging tot stand gekomen. Samen met Beleidsmarketing en Participatiebureau Awareness zijn bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gehoord en zijn vele ideeën besproken en afgewogen. Het VCP is een meerjarenplan dat in verschillende tranches (maatregelpakketten) wordt uitgevoerd. Op basis van het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden de eerste maatregelen binnen enkele jaren uitgevoerd. Uiteraard worden effecten uitvoerig gemeten en geëvalueerd, om zicht te houden op het behalen van de beleidsdoelstellingen en zo nodig de koers bij te stellen.

Opdrachtgever: gemeente Gouda
Jaar: 2020 - 2021