Wijkmobiliteitsplan binnenstad Gouda: focus op voetgangers, fietsers en groen

Binnenstad Gouda

De binnenstad van Gouda staat voor verschillende opgaven. Daarom hebben we op basis van het Verkeerscirculatieplan (VCP) dat we eerder opstelden voor heel Gouda, een wijkmobiliteitsplan voor de binnenstad gemaakt. Hierin werkten we uit welke maatregelen de komende jaren nodig zijn om de ambities van het VCP te realiseren.

Vertaling van opgaven naar maatregelen

Voor de binnenstad van Gouda staan 4 opgaven centraal:

  1. Meer ruimte voor lopen en fietsen
  2. Betere bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers
  3. Minder verkeersoverlast
  4. Meer ruimte voor groen en verblijfsruimte ten koste van ruimte voor rijdend en stilstaand verkeer

Deze opgaven vertaalden we naar een concreet en integraal maatregelenpakket waarin alle relevante modaliteiten (lopen, fietsen, auto, deelmobiliteit, logistiek, campers en touringcars) en de parkeeropgave een plek hebben gekregen. Dat maatregelenpakket is gekoppeld aan de fasering van het Verkeerscirculatieplan (VCP) (korte, middellange en lange termijn).

Om de samenhang tussen en de noodzaak van de diverse maatregelen inzichtelijk te maken, is daarnaast gekozen voor een aanpak met een drietal maatregelpakketten. Hierin zijn de maatregelen ingedeeld op basis van (verwachte) impact en benodigd budget. In ieder fase wordt gekozen voor het meest passende pakket:

  • Een minimumpakket met maatregelen die beslist nodig zijn om de doelen te behalen
  • Een basispakket met maatregelen die extra bijdragen aan het versneld behalen van de doelen en die afhankelijk van de effectiviteit van het minimumpakket noodzakelijk kunnen worden om de doelen te behalen;
  • Een luxepakket met maatregelen die extra bijdragen aan het (versneld) behalen van de doelen, maar die waarschijnlijk niet noodzakelijk worden om de doelen te behalen.
gouda binnenstad

Fietsers zijn 'te gast' in het voetgangersgebied tijdens openingstijden

Voorbeeldmaatregelen

De maatregelen in het wijkmobiliteitsplan zijn bijvoorbeeld de herinrichting van straten en het aanscherpen van het principe fietser te gast in het voetgangersgebied (waarbij fietsers op drukke momenten moeten afstappen). Maar het gaat ook om een samenhangende parkeerstrategie om de ruimte op straat zo veel mogelijk in te kunnen zetten voor prettig verblijven, groen, lopen en fietsen. Bijvoorbeeld via het uitbreiden van de reguleringstijden, het instellen van een vergunningenplafond en het opheffen van straatparkeerplaatsen. Ook het onderzoeken van de mogelijkheid om campers en touringcars op grotere afstand van de binnenstad te laten parkeren hoort hier bij.

Het is op dit moment niet te voorspellen of met alle maatregelen in het VCP en het wijkmobiliteitsplan, uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de rand van de binnenstad nodig is. Daarom maakt monitoring een belangrijk onderdeel uit van dit wijkmobiliteitsplan en het VCP.

Input van belanghebbenden

Het wijkmobiliteitsplan is mede tot stand gekomen dankzij de input van diverse belanghebbenden uit Gouda. In een enquête konden alle Gouwenaren hun mening geven over de binnenstad: wat gaat goed en wat kan beter? Vervolgens zijn in meerdere bijeenkomsten met binnenstadsbewoners, ondernemers en andere belangengroepen de opgaven verder aangescherpt en zijn veel mogelijke oplossingen aangedragen en besproken. Mede op basis van deze input is vervolgens de lijst met maatregelen opgesteld die moeten bijdragen aan een aantrekkelijke en toegankelijke binnenstad van Gouda.

Dit project toont aan hoe belangrijk het is om - ondanks de politieke gevoeligheid van het onderwerp - keuzes te maken. In mei 2023 is het plan dan ook vastgesteld door de gemeenteraad, tegelijkertijd met de nieuwe Nota voor grote en zware voertuigen, die we samen opstelden.

“Mobiliteit en parkeren zijn thema's die iedereen raakt, waar de belangen soms mijlenver uiteen liggen, en toch is het gelukt daar een samenhangend verhaal van te maken.”

Michel Klijmij-van der Laan (wethouder gemeente Gouda)

Opdrachtgever: gemeente Gouda
Jaar: 2022 - 2023