Monitoring en Evaluatie Verkeerscirculatieplan Gouda

Gouda

In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Gouda het nieuwe verkeerscirculatieplan vastgesteld. Het verkeerscirculatieplan (VCP) vormt een nieuwe visie op mobiliteit in Gouda. Er wordt meer ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers, en de visie biedt maatregelen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en doorstroming van het verkeer.

Opstellen van een goed en gedragen Monitoring- en Evaluatieplan

Het VCP is een omvangrijk plan met een verwachte looptijd van circa 20 jaar. Om na te gaan of de maatregelen de gewenste effecten hebben en om tussentijds te kunnen bijsturen, is een goede monitoring en evaluatie van groot belang. Goudappel heeft voor de gemeente Gouda een Monitoring- en Evaluatieplan (M&E-plan) opgesteld, en voert dit plan de komende jaren uit.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we de ambities uit het VCP vertaald naar concrete opgaven, waar we vervolgens meetbare indicatoren aan hebben gekoppeld. Voor het vullen van de indicatoren gebruiken we zoveel mogelijk data die al beschikbaar is. Om tot een helder en werkbaar M&E-plan te komen, hebben we relevante partijen zoals vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers, provincies en vervoerders betrokken. Zo zijn we gekomen tot een gedragen M&E-plan.

Verkeerscirculatieplan Gouda

Meten en duiden van gegevens

Op dit moment geven we invulling aan de monitoring- en evaluatie. We meten de verkeersvolumes en reistijden op belangrijke routes, de ontwikkeling in het gebruik van duurzame vervoerwijzen, de verkeersveiligheid, economische activiteiten, bezoekersaantallen en hun herkomst, en de tevredenheid van bewoners en bezoekers met de stad. Ieder jaar stellen wij voor de gemeente Gouda een voortgangsrapportage op, waarin we trends en ontwikkelingen op de gekozen indicatoren inzichtelijk maken. Deze duiden we in het licht van de genomen maatregelen en ontwikkelingen buiten het VCP, die mogelijk van invloed zijn op de indicatoren, zoals de economische conjunctuur en bevolkingsgroei.

De maatregelen van het VCP zullen in vier tranches (pakketten met maatregelen) worden uitgevoerd. Voor iedere volgende tranche stellen wij een uitgebreid evaluatierapport op. Hierin stellen wij de effecten van de genomen maatregelen vast. De voortgangsrapportages en evaluatierapporten dienen ter verantwoording richting de gemeenteraad, en bieden handvatten voor bijsturing in de maatregelen, wanneer dat nodig blijkt.

    Opdrachtgever: Gemeente Gouda
    Jaar: 2021 - heden