Tweede fase MIRT-Verkenning belangrijke logistieke verbinding A15

Project

A15 MIRT-verkenning

Eind 2020 heeft TAUW samen met consortiumpartners Goudappel, APPM en Rebel opdracht gekregen voor het tweede deel van de MIRT-Verkenning van de A15 Papendrecht – Gorinchem. Dit was een opdracht voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. De verkenningsfase is opgesplitst in twee delen; de eerste fase is in de zomer van 2020 succesvol afgerond.

Onderzoek naar verbeterde doorstroming en veiligheid

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht – Gorinchem kent problemen met doorstroming. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht – Gorinchem relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. De MIRT-Verkenning richt zich op het onderzoeken van oplossingen ter verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid in beide richtingen op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht, zodat de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied verbetert. 

Participatieproces

Na de start van de verkenningsfase halverwege 2019 is meer inzicht verkregen in de problemen op de A15 en de kenmerken van het gebied. Hiervoor is een breed participatieproces ingezet met de omgeving van de A15, waarbij lokale deskundigheid is gebruikt. Uit het participatieproces zijn diverse oplossingen naar voren gekomen. De kansrijk gebleken oplossingen zijn samengebracht in maatregelpakketten die verder zijn uitgewerkt en onderzocht. Daarbij is er ook nadrukkelijk aandacht geweest voor duurzaamheid en adaptiviteit. Uiteindelijk vormden drie alternatieven het vertrekpunt voor het tweede deel van de verkenningsfase.

Vergroten en beter benutten wegcapaciteit

In het vervolg van de verkenningsfase gaan we aan de slag om de drie alternatieven verder te onderzoeken en ontwerptechnisch uit te werken. De maatregelpakketten bestaan uit zowel ‘klassieke’ infrastructurele maatregelen, die gericht zijn op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg, als het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Dit laatste omvat onder meer mogelijkheden om beter te sturen op het gebruik van de beschikbare wegcapaciteit. 

Onderdeel van deze fase is wederom een participatieproces en het verder verdiepen van opgehaalde meekoppelkansen. Daarmee wordt via onder andere een plan MER toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt opgenomen in de Ontwerp Structuurvisie.

Het vervolg

Goudappel voerde de probleemanalyse uit, heeft maatregelen aangedragen en heeft de volledige lijst aan maatregelen getoetst aan de doelstellingen. In de volgende fase rekenen we de verschillende maatregelen door op hun doelbereik met het NRM-verkeersmodel en VISSIM. Ook analyseren we de varianten op verkeersveiligheid en milieueffecten. Met aantrekkelijke visualisaties zorgen we ervoor dat de informatie toegankelijk wordt weergegeven.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Jaar: 2020