Dorpshaven Wassenaar kan ook fijne omgeving zijn

24 september 2019

In de Dorpshaven in Wassenaar liggen enkele boten, maar ze zijn nauwelijks zichtbaar. Geparkeerde auto’s langs de Hofcampweg benemen het zicht op de haven. Het naastgelegen plein is leeg en wordt maar zeer sporadisch gebruikt. In eerste instantie dus niet echt een plaats waar het aangenaam toeven is.

Maar de dorpshaven van Wassenaar heeft veel potentie. Door de ligging aan het water natuurlijk én door het ruime, nabijgelegen dorpsplein. De aantrekkingskracht wordt maar ten dele benut.  

Daarom wil de gemeente Wassenaar de ruimtelijke kwaliteit van de Dorpshaven verbeteren. Het water en het plein moeten meer met elkaar worden verbonden: voetgangers en fietsers verdienen meer ruimte in het gebied en ook de horeca langs het plein moet de beschikbare ruimte op het plein beter kunnen benutten. Om dit te bereiken moet er verkeerskundig wel wat veranderen.

De gemeente Wassenaar heeft daarom vier inrichtingsvarianten geschetst die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit op de Dorpshaven.

Koppeling verkeerskunde en ruimtelijke kwaliteit
Goudappel Coffeng is door de gemeente gevraagd onderzoek te doen naar de verkeerseffecten van de vier inrichtingsvarianten. Omdat de herinrichting van de dorpshaven voornamelijk meer ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid met zich mee moet brengen is er niet alleen gekeken naar de verkeerskundige mogelijkheden, maar voornamelijk gezocht naar de koppeling tussen verkeerskundige maatregelen en ruimtelijke kwaliteiten. Hiermee wordt het mogelijk om te komen tot een integrale, breed gedragen, afweging tussen de varianten.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
De vier varianten zijn onderzocht op kwalitatieve en kwantitatieve effecten. Om de vier varianten van elkaar te onderscheiden is onderzocht wat de effecten zijn op de Dorpshaven (werkspoor Haven) en op de omliggende wegen die als alternatief dienen voor het verkeer dat nu via de haven rijdt (werkspoor Buurt).

In werkspoor Haven is er gekeken naar de inrichting van het gebied rond de Dorpshaven. Aspecten die hier zijn onderzocht zijn veiligheid voor de fietser en voetganger, leefbaarheid op het plein en bereikbaarheid van de diverse winkels en horecagelegenheden om het plein. Ook is er specifiek aandacht besteed aan het parkeren in de omgeving van de Haven. In werkspoor Buurt is er uitgezoomd om het effect van de verschillende varianten op de omliggende straten van de Dorpshaven in beeld te brengen. Hiervoor is gekeken wat het effect van de varianten is op de verkeersintensiteiten en de bereikbaarheid van de omliggende wijk. Waar nodig is per variant een voorstel gedaan voor maatregelen om de buurt bereikbaar te houden.

Shared space
De uitwerking van de verkeerskundige effecten vormt de basis voor een integrale afweging en uitwerking van een voorkeursvariant. Daarvoor zijn de uitkomsten meegenomen tijdens een participatiebijeenkomst met belanghebbenden die eind juni is gehouden. Daar zijn zowel de verkeerskundige als de stedenbouwkundige beoordelingsaspecten gepresenteerd. De voorkeursvariant van een ‘shared space’ inrichting is door de bewoners goed ontvangen. Ivar Eenink Romanenkova van de gemeente Wassenaar: “Door de verkeerskundige en stedenbouwkundige beoordeling van de varianten in een overzichtelijke en voor bewoners berijdbaar document te presenteren, konden de bewoners zich een goed oordeel vormen over de varianten. Dit heeft bijgedragen aan de keuze voor ‘shared space’ als voorkeursvariant.”

Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar
Jaar: 2018