MER en inpassingsplan voor de traverse bij Dieren

3 april 2013

De infrastructurele situatie van Dieren kan met recht ‘uitdagend’ genoemd worden. De provinciale weg N348 en de spoorlijn Arnhem - Zutphen liggen parallel en kort op elkaar. Er is sprake van een drukke traverse en de dorpskern ligt ook nog eens temidden van verschillende Natura 2000-gebieden. Gezien de tegengestelde belangen en lange voorgeschiedenis is het project ook procesmatig uitdagend. Kortom: dit is niet zomaar een MER-studie en inpassingsplan.

Voor de Provincie Gelderland heeft Goudappel Coffeng een MER opgesteld voor de traverse bij Dieren. Vervolgens is een inpassingsplan (IP) opgesteld. Deze werkzaamheden doen wij samen met Oranjewoud. De dynamiek in het verkeer rond de kruisingen en spoorwegovergangen, dicht op elkaar, vergde de inzet van gespecialiseerde instrumenten voor de noodzakelijke verkeersberekeningen. Die hebben we daarom gemaakt met zowel een statisch als een dynamisch verkeersmodel. We onderzochten in hoeverre de vijftien varianten voor twee verschillende deelgebieden bijdragen aan een verbetering van doorstroming, reistijdwinsten, rijsnelheden, oversteekbaarheid, kruispuntafwikkeling, robuustheid van wegennet, netwerkprestatie en gevolgen voor langzaam verkeer. Voor de onderwerpen geluid en luchtkwaliteit deden we daarnaast onderzoek naar de effecten op de omgeving. Welke maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen? Wat is het effect van de inzet van tunnels? Naast de inhoudelijke werkzaamheden leverden wij bijdragen aan de diverse procesbijeenkomsten en inloopavonden en ondersteunden wij bij de tussentijdse optimalisaties van het ontwerp.

Een lange tunnelbak is uiteindelijk de voorkeursvariant geworden. Met het opstellen van het inpassingsplan maken we de plannen ook juridisch mogelijk. In 2015 zal de uitvoering naar verwachting starten om medio 2018 gereed te zijn.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2010 - 2013