Mogelijkheden herprofilering van de Legmeerdijk en Noorddammerlaan

16 juli 2020

De gemeente Amstelveen wilde graag samen met de bewoners en belanghebbenden van Bovenkerk tot een oplossing komen voor een al langer spelend gevoel van onveiligheid van een verkeerssituatie. De belangrijkste ontsluitingswegen in de Bovenkerk te Amstelveen zijn de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk. Deze weg is in 2014 heringericht, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid onder de omwonenden.

Goudappel Coffeng heeft een verkeerskundig onderzoek gedaan naar het huidige gebruik van de weg en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het betreffende gebied. Dit omdat er naar verwachting op deze wegen voor een groot deel sprake is van doorgaand (sluip)verkeer. Tijdens het project is onder andere gebruik gemaakt van het regionale verkeersmodel, zijn een kentekenonderzoek en bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd en is de impact op de omliggende kruispunten onderzocht. Uit deze analyse komen vier hoofdzaken naar voren:

  • Het gebruik, de huidige functie en de vormgeving van de Legmeerdijk – Noorddammerlaan sluiten niet goed op elkaar aan. De Legmeerdijk - Noorddammerlaan heeft nu de inrichting en het profiel van een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, maar de intensiteiten van een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom.
  • Een kentekenonderzoek laat zien dat er sprake is van een hoog percentage doorgaand verkeer op de Legmeerdijk – Noorddammerlaan, tussen de 30 en 60% in de spitsen, met daarin een duidelijke spitsrichting. Voor een voorbeeld van de ochtendspits, zie onderstaande figuur.
  • De beperkte restruimte op de omliggende kruispunten op de route Beneluxbaan-Bovenkerkerweg;
  • De gewenste route via de Beneluxbaan en de Bovenkerkerweg heeft een langere reistijd, dan de route door Bovenkerk. Helemaal tijdens de spitsen kan dit verschil oplopen tot minuten.

Om de verkeerssituatie op de Legmeerdijk en Noorddammerlaan te verbeteren zijn drie varianten uitgewerkt. Gezamenlijk met een klankbordgroep van bewoners en de gemeente is geconcludeerd dat herinrichting van de weg om aan te sluiten bij de verkeersintensiteiten geen optie is. Voor het realiseren van een verkeersveilige en leefbare woonomgeving op de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk is geadviseerd een knip te realiseren op de Noorddammerlaan/Legmeerdijk om het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Ook zijn maatregelen geadviseerd om de gereden snelheid op de weg te verlagen, zodat de route minder aantrekkelijk wordt.

 

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
Jaar: 2018-2019