Ook quick wins voor parkeerregeling Gooise Meren

10 september 2019

De gemeenten Bussum, Naarden en Muiden zijn in 2016 samengevoegd tot één gemeente: Gooise Meren. Gevolg van deze fusie was dat de geldende parkeerregelingen geharmoniseerd moesten worden tot éen nieuwe parkeerregeling. Deze is per 1 januari 2018 van kracht geworden. De gemeente Gooise Meren heeft Goudappel Coffeng gevraagd deze geharmoniseerde regeling te evalueren met als doel het aandragen van concrete adviezen voor optimalisatie van de parkeerregeling.

Het analyseren van de parkeerregeling en beschikbaar onderzoeksmateriaal vormde het begin: Welke keuzes zijn gemaakt binnen het beleid en hoe is men daartoe gekomen? Hoe druk is het nu écht op straat? Vervolgens is het gesprek aangegaan met ambtenaren, bestuurders, bewoners en ondernemers om vanuit de samenleving te horen wat er speelt. Via een breed participatietraject is gebruikgemaakt van klankbordgroepen en inloopavonden in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg, werksessies, E-spraak (digitale inspraaktool) en interviews op straat.

Overkoepelende visie
Tijdens de evaluatie zijn steeds vragen gesteld over welk beleid er nu is, of het beleid beter wordt gevolgd en of het beleid passend is. Uit het onderzoek is gebleken dat een overkoepelende visie ontbreekt binnen de parkeerregeling. Keuzes worden daardoor niet gemaakt of zijn onvoldoende uit te leggen. Daarnaast zijn enkele quick-wins aanbevolen, zoals het aanscherpen van de uitgifteregels voor vergunningen, het beter zichtbaar maken van de parkeerverwijzing, promoten van gratis/goedkope parkeervoorzieningen en het versneld doorvoeren van de digitalisering.   

De bevindingen uit de evaluatie zijn teruggekoppeld aan alle participanten. Vervolgens is het resultaat gepresenteerd in de gemeenteraad. De gemeente Gooise Meren gaat samen met de nieuwe mobiliteitsvisie invulling geven aan de nieuwe parkeervisie zodat betere keuzes in de parkeerregeling gemaakt kunnen worden.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Jaar: 2018-2019