Webapplicatie Aerius maakt stikstofdepositie interactief inzichtelijk

11 augustus 2015

Hoe bewaak je de balans tussen natuurbehoud en economische ontwikkelingen? Waar zijn nieuwe vergunningen nog te verlenen en waar kan de natuur aanvullende maatregelen gebruiken? Voor het Ministerie van Economische Zaken stond Goudappel aan de basis van, en bouwen we mee aan, een webapplicatie die de stikstofdepositie op natuurgebieden in beeld brengt.

De webapplicatie, Aerius, vormt een onmiskenbare schakel in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Aerius geeft de samenwerkende partijen in de PAS-gebiedsprocessen alle informatie die zij nodig hebben om goed beleid te formuleren. Regionale overheden krijgen met de applicatie inzicht in de stikstofdepositie in de huidige situatie en de bronnen en sectoren die hieraan bijdragen. Daarnaast kunnen zij op een gebruikersvriendelijke manier het effect onderzoeken van geplande of nog fictieve maatregelen, zoals luchtwassers voor veestallen, minder of juist meer dieren, filters voor industrie, verplaatsingen van activiteiten, maar ook uitbreidingen van bedrijven. Aerius berekent het effect van elk scenario op de stikstofemissie en -depositie. Zo stellen wij hen in staat de balans te vinden die voor duurzame economische dynamiek nodig is.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Jaar: 2011 - 2015