Duurzame mobiliteit Meierijstad

De fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode naar de nieuwe gemeente Meierijstad in 2017, is een belangrijke aanleiding om de huidige beleidsdocumenten te herijken en te integreren in een duurzame mobiliteitsvisie voor de gemeente Meierijstad. Ook omdat ontwikkelingen steeds sneller gaan, is actualisering van het mobiliteitsbeleid nodig.

Samen werken aan een duurzame mobiliteitsvisie

De duurzame mobiliteitsvisie is in samenwerking met bewoners, ondernemers en experts tot stand gekomen. Circa 400 inwoners en gebruikers van het gebied vulden de enquête in. Tijdens 4 focusgesprekken zijn we ingegaan op de waardering die specifieke doelgroepen hebben voor de bestaande situatie, en de ambitie die zij hebben voor de toekomst in de gemeente Meierijstad. Daarnaast dachten deze stakeholders actief mee in het vormgeven van de duurzame mobiliteitsvisie tijdens 5 werkateliers.

Waar willen we naartoe?

Met de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad streven we naar drie hoofdambities:

 1. Bereikbaar Meierijstad: ”werken aan een economisch vitale stad
 2. Leefbaar Meierijstad: ”zorg dragen voor een prettige en veilige leefomgeving
 3. Duurzaam en gezond Meierijstad: ”transitie naar een duurzame, gezonde en slimme mobiliteit

Op basis van de huidige en toekomstige knelpunten verkeer; beleidsdoelstellingen op andere beleidsthema’s met raakvlakken mobiliteit; landelijk, provinciaal en regionaal beleid en plannen; trends en ontwikkelingen; uitkomsten enquête “Duurzame mobiliteitsvisie”, en input van alle belangrijke betrokkenen, hebben we vijf strategische opgaven voor mobiliteit Meierijstad bepaald:

 • Multimodale bereikbaarheid bedrijventerreinen
 • Voorzieningen voor iedereen bereikbaar
 • Veilige mobiliteit
 • Kwaliteitssprong fiets: potenties optimaal benutten
 • Automobiliteit verduurzamen (incl. vergroenen van voertuigkilometers)

Ook weten hoe u met duurzame mobiliteit aan de slag kunt? Lees dan hier het artikel 'Duurzame mobiliteit - zo pakt u het aan en dit levert het u op'.

Welke maatregelen passen bij de opgaven?

Om de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad waar te maken, hebben we gezamenlijk maatregelen opgesteld die een bijdrage leveren aan de drie hoofdambities van de gemeente Meierijstad (bereikbaar, leefbaar/veilig, duurzaam/gezond). In de voorkeursvariant zijn die maatregelen opgenomen en keuzes gemaakt voor:

 • A50: Een parallelstructuur en capaciteitsuitbreiding zorgt voor een betere doorstroming op de A50 en daarmee ook op en nabij de aansluitingen;
 • Hoofdwegenstructuur: Een goed ingerichte hoofdstructuur van de wegen draagt bij aan een toekomstvaste bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de gemeente Meierijstad;
 • Ligging Bus Rapid Transit in combinatie met hubs: Een Bus Rapid Transit (BRT) systeem draagt bij aan de OV-bereikbaarheid van de regio;
 • Fiets: De mogelijkheden die de fiets biedt, moeten optimaal worden benut.
Duurzaam mobiliteitsplan Meijerstad

Strategische opgaven en hoofdambities

Welke maatregelen voeren we wanneer uit?

In het adaptief uitvoeringsprogramma staan de concrete maatregelen en projecten waar we de komende jaren mee aan de slag willen. Er is gekozen voor een adaptieve werkwijze. Hierdoor bieden we ruimte om in te spelen op landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen. In de praktijk betekent een adaptief karakter dat het uitvoeringsprogramma periodiek een check krijgt op doelen. Daardoor is het mogelijk om tussentijds de maatregelen en projecten bij te stellen indien nodig. In het adaptief uitvoeringsprogramma is een globale planning aan de maatregelen en projecten gekoppeld.

Zo hebben we in de duurzame mobiliteitsvisie samengewerkt aan een pakket van maatregelen die de gemeente Meierijstad ook op termijn bereikbaar, veilig, leefbaar, duurzaam en gezond houden.

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Jaar: 2019 - 2021

Het uiteindelijke rapport is een coproductie geworden waarbij we goed gebruik hebben gemaakt van de kennis door jullie als projectteam en de gemeente als opdrachtgever. De uitwerking van de visie en de maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn goed afgestemd met de interne en externe stakeholders en is passend bij de gemeente Meierijstad.

Gemeente Meijerstad