Cartesiusdriehoek Utrecht (bron: MRP & Ballast Nedam Development)

De Cartesiusdriehoek in Utrecht is nu nog een bedrijventerrein maar zal in de toekomst transformeren naar een nieuwe stadswijk met ruim 2.800 woningen en ruimte voor commerciële functies. Dat vraagt om een mobiliteitsplan en dat is precies de reden dat we betrokken werden bij het project.

Copyright visual: MRP & Ballast Nedam Development

Waarom een mobiliteitsplan?

Een binnenstedelijke ontwikkeling vraagt om een duidelijke visie op mobiliteit. Vanuit duurzaamheid, gezondheid van de inwoners, bereikbaarheid en verkeersveiligheid is het wenselijk om actieve mobiliteit te stimuleren en gemotoriseerd verkeer te beperken. Dat geldt ook voor het plan voor de Cartesiusdriehoek dat dusdanig groot is, dat het zonder mobiliteitsplan niet mogelijk is de wijk te realiseren. Dat komt door de hoofdwegenstructuur in Utrecht: die heeft een beperkte restcapaciteit en ook vanuit duurzaamheid en leefbaarheid is het ongewenst om extra autoverkeer toe te laten.

Het mobiliteitsplan voor de Cartesiusdriehoek

Vanuit de gemeente Utrecht is er een mobiliteitsnorm opgesteld voor het gebied: de ontwikkeling moet daarom zorgdragen voor een maximum aantal motorvoertuigbewegingen per spitsperiode. Om de doelen van die norm te behalen zijn in het mobiliteitsplan van Cartesius een aantal specifieke maatregelen opgenomen.

Een belangrijk doel van het mobiliteitsplan was om het aantal motorvoertuigbewegingen te beperken, zodat de doorstroming op de omliggende hoofdwegenstructuur gewaarborgd wordt. Concreet betekent dit dat alternatieve vervoerwijzen gestimuleerd worden en autoverkeer beperkt wordt.  

De belangrijkste maatregelen uit het mobiliteitsplan voor de Cartesiusdriehoek

  • Aanleg van een fietstunnel onder de spoorbaan zodat een snelle fietsroute ontstaat tussen de Cartesiusdriehoek en de binnenstad van Utrecht
  • Het invoeren van een parkeerregime in de Cartesiusdriehoek en directe omgeving
  • Het beperken van eigen autobezit door inzet van een lagere parkeernorm
  • Het introduceren van Mobility as a Service (waaronder het aanbieden van deelauto's en -fietsen) 
  • Het invoeren van parkeren op afstand voor bezoekers
  • Het vastleggen van parkeren in gebouwde parkeervoorzieningen waardoor een prettige openbare ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers

Inmiddels heeft NS Vastgoed B.V de grond verkocht aan MRP en Ballast Nedam. Aangezien er geen beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan (het is dus onherroepelijk) gaan die laatste twee het plan nu realiseren.

Toonaangevend project

Een mobiliteitsplan als dat voor de Cartesiusdriehoek zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De ruimte die we hebben in Nederland wordt namelijk steeds schaarser en het is van belang om kritisch te kijken naar de gevolgen van een (ontwikkelings)plan op mobiliteit. Cartesius is niet alleen een belangrijk voorbeeldproject wanneer het gaat om het gebruik van deelmobiliteit in nieuwe gebiedsontwikkelingen, het is het eerste project in Nederland dat het hele concept van healthy urban living volledig omarmd. 

Lees meer op de website van Cartesius

Opdrachtgever: NS Vastgoed B.V.
Jaar: 2018 – heden