Movares en Goudappel werken mee aan schaalsprong OV Noord-Holland en Flevoland

OV Amsterdam

Movares en Goudappel hebben gezamenlijk in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Almere, de Vervoerregio Amsterdam, en de Provincies Noord-Holland en Flevoland, meegewerkt aan het regionaal Toekomstbeeld OV 2040 voor beide provincies. Deze visie op het openbaar vervoer in deze regio, draagt bij aan de landelijke uitwerking van het OV Toekomstbeeld dat onder regie van het ministerie I&W wordt uitgevoerd.

Van doelen tot samenhangende netwerken

Movares en Goudappel leverden een grote bijdrage aan de rapportage “Kansrijke noodzaak: Schaalsprong naar het mobiliteitssysteem van morgen”. Goudappel verwerkte de doelen van de stakeholders tot een afweegkader en heeft ‘bouwstenen’ verzameld en verwerkt tot samenhangende netwerken. Daarna is de aanpak getoetst (onder andere met een verkeersmodel), is prioritering toegepast op basis van die toets, en is gewerkt aan drie mogelijke netwerken (Benutten, Markt en Aanbod). Movares was binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het projectmanagement en de organisatie van het proces. Goudappel werkte voor de netwerken en de bouwstenen de technische haalbaarheid en de investeringskosten uit. Gezamenlijk ontwierpen Goudappel en Movares de netwerken.

Projectmanager Remco Morsch: "Het opstellen van een toekomstbeeld ov voor Noord-Holland en Flevoland is een enorm mooie opgave vanwege de diversiteit in de regio, en de groei in woningbouw en arbeidsplaatsen die op veel plekken in de regio bovengemiddeld is. Ook verschillen de beide provincies en de gemeenten qua karakter en uitdagingen op het gebied van openbaar vervoer. Van hele dikke vervoersstromen tot aan dunnere lijnen met vraagafhankelijk vervoer. Een mooie en uitdagende klus waarvoor ondanks de verschillende belangen en visies, uiteindelijk een ambitieus en haalbaar netwerk voor toekomstig ov tot stand gebracht is.”

Ik ben er trots op dat we alle ingebrachte bouwstenen (ruim 150) op inhoudelijke bijdrage hebben kunnen toetsen. Vervolgens hebben de samenwerkende overheden de beste bouwstenen geselecteerd. Daardoor ligt er nu een ambitieus maar haalbaar netwerk wat fórs bijdraagt om de bereikbaarheid in de regio te vergroten. Dit is noodzakelijk om de gewenste mobiliteitstransitie te realiseren.

Aart de Koning (projectleider namens Goudappel)

Ambitiebeeld 2040

Schaalsprong noodzakelijk

In een intensief proces met alle deelregio’s, het Rijk, de spoorsector, de ov-bedrijven en de reizigersorganisaties, zijn de afgelopen twee jaar noodzakelijke en kansrijke maatregelen voor het ov-systeem geïnventariseerd. In de provincies Noord-Holland en Flevoland wordt circa 25% van het BNP van heel Nederland verdiend. Binnen deze regio vormt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het economisch kloppend hart. In de MRA wonen 2,4 miljoen mensen, werken ruim 1,3 miljoen mensen en komen er jaarlijks 18 miljoen mensen op bezoek vanuit het buitenland. De regio is van regionale, nationale en internationale betekenis. Niet alleen is hier de nationale luchthaven Schiphol gevestigd, met ruim 70 miljoen passagiers de derde van Europa, ook de vierde grootste zeehaven van Europa bevindt zich hier. De komende 20 jaar groeien de twee provincies sterk. Er komen 328.000 woningen bij, waarvan 250.000 in de Metropoolregio Amsterdam.

Uit het rapport: “De regio kent dus veel uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze uitdagingen kunnen alleen effectief worden aangepakt met een schaalsprong van het ov-systeem. Deze schaalsprong zal zich op alle niveaus moeten manifesteren; van de landelijke gebieden en dorpen in Flevoland en Noord-Holland tot de grote verstedelijkte agglomeratie van Amsterdam en van kleinschalige vraagafhankelijke ov-systemen tot zware spoor- en metrosystemen. Daarmee is een schaalsprong niet alleen nodig in de netwerken, maar ook in de houding van reizigers, bestuurders en maatschappelijke actoren, evenals in de manier waarop het ov wordt georganiseerd, gefinancierd en bekostigd.“

OV-beeld Noord-Holland 2040

Ov-voorkeursnetwerk 2040 en handelingsperspectief

Het Regionaal OV Toekomstbeeld voor Noord-Holland en Flevoland bevat een voorkeursnetwerk OV 2040 en een handelingsperspectief voor de komende jaren. Het voorkeursnetwerk is geen blauwdruk maar vormt de gezamenlijke adaptieve inzet van de opdrachtgevers waarmee naar verwachting de toekomstige mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven adequaat aangepakt kunnen worden.

Naast het voorkeursnetwerk en het handelingsperspectief, is ook de visie verwoord op de samenhang tussen regionale (bus, tram en metro) en landelijke (trein) ov-systemen. Het regionale ov-systeem kan op bepaalde relaties het spoorsysteem ontlasten (bijvoorbeeld op de relatie Amsterdam-Schiphol), wat een win-win situatie voor Rijk en regio kan opleveren. Het voorkeursnetwerk bevat dan ook voorstellen voor de inrichting van het spoorsysteem in de twee provincies.

Opdrachtgevers: gemeente Amsterdam, gemeente Almere, Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland
Jaar: 2020