Omzeteffecten winkels door verkeersingrepen Tilburg

Project

Centrum Tilburg

De gemeente Tilburg groeit verder. Om de stad ook richting de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, is het gewenst minder (doorgaand) autoverkeer over de centrumring te laten rijden. Een wijziging in de verkeersstructuur betekent eveneens een wijziging in de bereikbaarheid van de binnenstad en andere Tilburgse winkelvoorzieningen, zoals de winkellinten Korvel en Besterd. Goudappel heeft daarom het ‘Koopstromenmodel’ ingezet. Dit is een zwaartekrachtmodel waarmee we onderbouwd doorrekenen wat de omzeteffecten zijn van wijzigingen in de verkeerssituatie.

Scenario’s vergelijken

Op basis van gegevens uit het verkeersmodel, zoals intensiteiten, reistijden en snelheden, in combinatie met de aantrekkingskracht van de winkelgebieden, is bepaald welke omzeteffecten optreden bij wijzigingen in autobereikbaarheid. Daarbij is ook meegenomen hoe aantrekkelijk een winkelgebied wordt na de herontwikkeling. Een aantrekkelijk voetgangersgebied zorgt bijvoorbeeld voor meer potentiële consumenten voor recreatief winkelen. Met deze resultaten is voor verschillende scenario’s inzichtelijk gemaakt welke omzeteffecten voor verschillende winkeltypes te verwachten zijn. Denk hierbij aan dagelijkse winkels (supermarkten), recreatieve winkels (mode en luxe) en doelgerichte winkels (zoals bouwmarkten). Duidelijk werd dat sommige winkelgebieden door specifieke ingrepen, zoals invoering van eenrichtingsverkeer, behoorlijke negatieve omzeteffecten konden verwachten, terwijl bij andere ingrepen een positieve omzetimpuls zichtbaar werd. Betere verblijfskwaliteit en inwonergroei leiden juist tot meer bestedingen. Deze feitelijke en modelmatige onderbouwingen zijn door de gemeente gebruikt om wijzigingen in de varianten door te voeren, en de economische effecten in de variantenvergelijking mee te kunnen nemen.

Objectieve onderbouwing

Bij het uitvoeren van verkeerskundige ingrepen dient met alle belangen rekening gehouden te worden, zeker ook die van ondernemers. Op basis van een onderbouwde modelmatige berekening zijn objectieve omzeteffecten in beeld te brengen. Dit helpt de betrokken partijen een standpunt in te nemen en een keuze te maken welke verkeerskundige ingrepen al dan niet uitgevoerd dienen te worden.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2021