De uitdagingen in het tijdperk van big data

3 oktober 2017

Ruim 170 deelnemers, afkomstig uit alle werelddelen, namen van 24 t/m 29 september deel aan de International Conference on Transport Survey Methods in het Canadese Estérel, Quebec. Het congres bestond uit twee workshops, verdeeld over drie dagen, afgewisseld met een aantal plenaire sessies. Tijdens de workshops was er ruimte voor 3 à 4 presentaties en een even groot aantal posterpresentaties die vooraf waren geselecteerd.

Marie-José Olde Kalter verzorgde namens Goudappel Coffeng tijdens het congres een posterpresentatie over een onlangs gepubliceerd artikel in Transportation Research A: ‘Measurement of non-random attrition effects on mobility rates using trip diaries data’. In een studie samen met de Universiteit Twente is onderzocht wat de invloed is van uitval (personen die na verloop van tijd niet meer deelnemen) op het aantal gerapporteerde verplaatsingen per persoon in het Mobiliteitspanel Nederland. De belangrijkste conclusie is dat de kans op uitval het grootst is bij personen met een lage mobiliteit. Respondenten die elk jaar deelnemen rapporteren een significant aantal verplaatsingen per persoon. Hoewel er dus sprake is van bias in het mobiliteitsgedrag zijn de effecten op de totale mobiliteit gering.

Tijdens een van de workshops ging de discussie onder andere over de representativiteit van een steekproef, het effect van non-response en meetfouten. Marie-José: “Opvallend was het grote verschil tussen Europa aan de ene kant en Noord-Amerika en Australië anderzijds. Daar waar Europa (Duitsland, Nederland) al veelvuldig gebruik maakt van web-based surveys, leunt Noord-Amerika/Australië nog heel sterk op face-to-face interviews en papieren enquêtes om dagboeken met verplaatsingsgedrag te laten invullen. Dat betekent dat zij ook hele andere problemen hebben mbt steekproeftrekking en non-response of uitval.”

Een tweede poster-presentatie ging over ‘Attitudes and travel behaviour: changing mode attitudes and perception to change behaviour? A Latent Transition Analysis Approach in the Netherlands’. In het kader van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente heeft Marie-José onderzoek gedaan naar veranderingen in attitudes en percepties ten aanzien van de auto, het OV en de fiets en de invloed van deze veranderingen op het mobiliteitsgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat er op individueel niveau sprake is van veel dynamiek in de houding ten opzichte van verschillende vervoermiddelen. Een wijziging in de attitude ten opzichte van de auto betekent echter niet direct een verandering in het verplaatsingsgedrag (meer of minder autoritten). Blijkbaar spelen andere processen hier een rol, die nog nader onderzocht worden.

Marie-José: “Daar kregen we toch wel heel leuke reacties op tijdens en na deze presentatie. Je ziet dat veel landen en veel onderzoekers met een quasi jaloerse blik kijken naar de data die in Nederland voorhanden is om onderzoek te doen naar veranderingen in mobiliteitsgedrag. Vooral het feit dat we niet alleen het ‘werkelijke’ mobiliteitsgedrag meten, maar aanvullend informatie beschikbaar hebben over attitudes en percepties spreekt tot de verbeelding.” 

Bekijk de poster over Measurement of non-random attrition effects on mobility rates using trip diaries data Bekijk de poster Attitudes and Travel Behaviour