Brede welvaart

brede welvaart.png

Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke vraagstukken: het heeft effect op het economisch vestigingsklimaat, maar ook impact op ons leefmilieu. Daarnaast hangt het samen met de klimaataanpak en de energietransitie, maar ook met sociale verdelingsvraagstukken: wie profiteert er van maatregelen en wie niet? Mobiliteit levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart: alles wat van invloed is op het welzijn van mensen.

Mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen

Bestuurders hebben steeds meer oog voor de bredere impact van mobiliteit op onze leefomgeving, duurzaamheid, ontplooiingsmogelijkheden en gezondheid. Waar mobiliteit traditioneel gezien draait om het aanpakken van knelpunten en technische oplossingen, vragen de uitdagingen van vandaag de dag om een bredere en integrale visie, ook op mobiliteit: hoe kan mobiliteitsbeleid optimaal bijdragen aan maatschappelijke doelen? Hoe kan mobiliteitsbeleid bijdragen aan de stad die je wilt zijn?

Bereikbaarheid voor alle doelgroepen

Bij het bepalen welke buslijnen verdwijnen, ligt de focus bijvoorbeeld vaak op kosteneffectiviteit, maar worden kleinere groepen die groot belang hebben bij dezelfde lijn niet onevenredig zwaar getroffen? Hetzelfde geldt voor de aanleg of verbreding van wegen: het gaat niet langer over de som van effecten, maar ook om de verschillende groepen: wie profiteert en wie gaat er op achteruit? En in hoeverre kan juist die laatste groep worden gecompenseerd?

Allemaal voorbeelden waaruit blijkt hoe belangrijk het is om vanuit Brede Welvaart te redeneren. Maar Brede Welvaart als uitgangspunt nemen heeft niet alleen consequenties voor mobiliteitsbeleid, blijkt onder andere uit de notitie ‘Brede welvaart en mobiliteit’ die het Planbureau voor de Leefomgeving eind 2021 uitbracht. Het leidt ook tot nieuwe kennisbehoeften, indicatoren en methodes voor het afwegen en evalueren van beleidsmaatregelen.

Aanpakken van mobiliteitsongelijkheid

Voor welke kwetsbare groepen is er sprake van mobiliteitsongelijkheid? We ontwikkelden een aanpak om dat inzichtelijk te maken.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Man met wandelstok

Hoe onze dienstverlening bijdraagt aan brede welvaart

 • Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

  Iedere twee jaar brengen we het toekomstperspectief van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland integraal in beeld.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling/vit…
 • Mensgerichte verkeersveiligheidsaanpak

  Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Daarom ontwikkelden we een verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor menselijk gedrag.

  /nl/themas/verkeersveiligheid/verkeersveiligheidsaanpak-met-aandacht-voor-mense…
 • Aan de slag met 30 km/u en ov

  Steeds meer gemeenten kiezen voor de invoering van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Ontdek hoe u een spanningsveld met openbaar vervoer voorkomt.

  /nl/actueel/aan-de-slag-met-30-kmu-en-het-ov

Brede Welvaart als werkwijze

We beredeneren niet alleen als ons eigen werk (van ontwerp tot beleidsvisie) vanuit brede welvaart, maar stellen we ook zelf methodieken, indiciatoren, beslisinformatie en afwegingskaders op waarmee we brede welvaart verankeren in onze werkzaamheden. Tegelijkertijd willen we zo overheden, bestuurders en andere organisaties die we adviseren, bewustmaken van de impact die keuzes op het gebied van mobiliteit op andere onderwerpen hebben. In onze advisering zijn we namelijk direct én indirect betrokken bij brede welvaartsvraagstukken.

Vijf hoofddoelen voor Brede Welvaart

Om te werken vanuit brede welvaart, hebben we vijf hoofddoelen geïdentificeerd. Het gaat om:

 • economische vitaliteit
 • sociale inclusiviteit
 • gezondheid
 • kwaliteit leefomgeving
 • energietransitie (klimaatmitigatie)
Brede welvaart nieuw

Vijf doelen voor brede welvaart

Rode draad door ons werk

Elk deel van ons werk - van mobiliteitsplannen tot inrichtingsplannen, van openbaar vervoer tot verkeersmanagement - heeft met deze doelen te maken. We benoemen steeds indicatoren voor elk van deze onderwerpen, zodat we in staat zijn goede beslisinformatie aan te leveren. Natuurlijk verschillen deze indicatoren per type studie of per schaalniveau. We zorgen er steeds voor dat de betreffende indicatoren en daarmee de beslisinformatie relevant is voor ons advies.

Zo draagt ons werk bij aan de ontwikkeling van Brede Welvaart in Nederland. In onze ogen verdient namelijk iedereen een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, en mobiliteit heeft daar in belangrijke mate invloed op. En door een betere leefomgeving te creëren voor iedereen, vergroten we samen de brede welvaart in de samenleving.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

We zien het als onze missie om de brede welvaart te vergroten en helpen u graag om hetzelfde te doen.

Neem contact op met Simon

Bekijk ook deze thema's

 • Deelmobiliteit

  Nooit een doel op zich maar een kansrijk middel voor maatschappelijke doelen zoals sociale inclusie.

  /nl/themas/deelmobiliteit
 • Klimaat en energie

  Het is een van de hoofddoelen van brede welvaart: een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving.

  /nl/themas/klimaat-en-energie
 • Verkeersveiligheid

  Iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen. Daarom werken we iedere dag aan een veiliger Nederland.

  /nl/themas/verkeersveiligheid