Keteninitiatieven CO2-prestatieladder

Slim Werken Slim Reizen

Slim Werken Slim Reizen betekent dat je slim omgaat met mobiliteit en werk. Moet je op veel verschillende plaatsen zijn, dan is het soms slim om met de auto te gaan. Maar op andere momenten is het openbaar vervoer handiger, of wellicht de fiets. En als je een dag geen afspraken hebt, kun je thuiswerken, of op een 'derde werkplek' elders. Om zakelijk reizen te beperken, kun je ook video-conferencing gebruiken. En als je pas om elf uur 's ochtends je eerste afspraak hebt, kun je ervoor kiezen om eerst thuis te werken en dan pas na de spits naar kantoor te gaan.

Slim werken en reizen mogelijk maken
Om slim te kunnen werken en reizen, moet je wel de mogelijkheden hebben. Die mogelijkheden hebben te maken met ICT-toepassingen en flexibele werkplekken. Je moet de keuze kunnen maken om de ene dag met de auto, en de andere keer met de trein te reizen. Daar komen bijvoorbeeld aangepaste arbeidsvoorwaarden en reiskostenregelingen bij kijken. Bovendien moeten werknemer en werkgever open staan voor deze 'slimme' manieren van werken en reizen. Slim werken en reizen vergt een gedragsverandering van beide kanten.

Rol Goudappel
Goudappel is convenant partner voor de stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) en voert Slim Werken Slim reizen pilots uit. 
Meer informatie: www.slimwerkenslimreizen.nl.

Lean and Green Personal Mobility

Het programma Lean and Green Personal Mobility van Connekt stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers om hun CO2-uitstoot ten gevolge van mobiliteit met minimaal 20% te verlagen. Binnen 5 jaar. Wie daar aantoonbaar mee aan de slag is, mag zich koploper noemen en het Lean and Green logo voeren dat deze inspanningen symboliseert. Als de doelstelling is behaald volgt wederom een award: de 'Star'.

Rol Goudappel
Goudappel is aangesloten bij Connekt en bereikte op 20 november 2014 als derde bedrijf in Nederland de star-status voor personenvervoer. Onze deelname aan het programma is primair ingegeven om onze marktreputatie en concreet eigen mobiliteitsbeleid voor personenvervoer als inspiratiebron te kunnen dienen voor andere (en nieuwe) deelnemers.

Stimuleren fietsgebruik | fietssnelwegen

Fietsen zorgt voor leefbare steden die bereikbaar zijn. Fietsen is gezond voor de fietser en zijn omgeving. Wie trappend de auto laat staan belast lucht en klimaat stukken minder. De reisbetrouwbaarheid stijgt. Verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden nemen toe. We blijven vitaal en gezond. Ook autowegen gaan beter stromen wanneer meer forenzen de fiets pakken richting werk of OV-knooppunten. Inspirerende visies, plannen die werken, voorzieningen die passen, Goudappel Coffeng verhoogt de fietsbaarheid in uw regio, van uw locatie, van uw doelgroep. 
Een voorbeeld van een keteninitiatief is de ontwikkeling van Fietssnelwegen. Door de introductie van fietssnelwegen, e-bikes enzovoort liggen er kansen om goede alternatieven te realiseren voor het auto (file)rijden. Naast de realisatie van infrastructuur is een goede marketing en het stimuleren van fietsgebruik sterk bepalend voor het succes van fietssnelwegen.

Eind 2016 is de Agenda Fiets (inclusief actieplan, voortvloeiende uit initiatief Tour de Force 2015). Deze wordt gebruikt voor de transitie binnen de overheden (o.a. Rijkswaterstaat) en voor de landelijke verkiezingen en daarmee het rijksbeleid van 2017-2020. Een van de transitie-wijzigingen is van verbindingen (infra) naar meer focus op de stad en de regio’s (infra en gedrag). Dit past bij het beleid om de mobiliteit in de grootste 12 Beter Benutten-regio’s in Nederland op een goede manier te geleiden, met daarbij prioriteit voor ITS, mobiliteitsmanagement bij bedrijven en in het algemeen de fiets.

Rol Goudappel
Goudappel speelt een prominente rol in het stimuleren van het fietsgebruik (zie ook Ketenanalyse). Naast de realisatie van onder meer de fietssnelweg F35 in Twente is Goudappel de initiatiefnemer en beheerder van de site www.fietssnelwegen.nl en hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van het document een toekomstagenda voor snelfietsroutes. 

Goudappel heeft in juni 2017 het in Arnhem-Nijmegen gehouden wereldcongres Velo City gesponsord en op een aantal manieren een actieve rol gespeeld in het congres. Een aantal opdrachtgevers en collega’s van Goudappel Coffeng hebben gesproken over onze succesvolle en ook vernieuwende producten en diensten. Ook hebben we ook met een expo-stand inbreng gehad in het programma Excellent Cities met daarbij fietssnelwegen.

Daarnaast hebben we diverse offertes uitgebracht en projecten uitgevoerd voor fietssnelwegen in Noord Brabant, Noord Holland, Gelderland en Overijssel en is stimulering van het fietsgebruik een vast onderdeel van Stedelijke mobiliteitsplannen.

In het buitenland hebben onder meer geparticipeerd in het Handboek Velobahnen in Zwitserland (samen met Kontextplan) en hebben we voor BASt (onderdeel Rijkswaterstaat van Duitsland) voor het handboek van Radschnellwege voor de nationale overheid opgesteld.

Goudappel maakt al sinds 2011 gebruik van een fietskoerier in Deventer. Dat scheelt twee korte autoritten per dag voor Goudappel alleen. Meer informatie: www.fietskoerierdeventer.nl

Spitsmijden | IMMA

Eén van de activiteiten vanuit het werkveld Mobiliteitsdiensten is gericht op het verminderen van verkeersdrukte in de spits. Met de projecten Spitsmijden worden automobilisten gestimuleerd om de spits te mijden. Dit kan door te kiezen voor alternatief vervoer (bijvoorbeeld openbaar vervoer), door niet of op andere tijden te reizen of door een andere route te kiezen. Spitsmijden blijkt effectief: het belonen van gewenst gedrag verlaagt de filedruk in de spits.

De opvolger van spitsmijdenprojecten is IMMA. IMMA is een gestandaardiseerde set maatregelen waarmee vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeersonderzoeken op een meer uniforme, efficiëntere en meer verifieerbare manier uitgevoerd worden.

Rol Goudappel Groep
Goudappel heeft in het recente verleden een belangrijke rol gespeeld in baanbrekende spitsmijden-projecten zoals in Zuid-Holland (spits-scoren) en Utrecht (spitsvrij). Ook in 2017 zijn we mede met een daartoe aangestelde programmamanager Mobiliteitsdiensten op diverse fronten actief geweest om te participeren in spitsmijden-projecten:

  • Spitsfietsen Zwolle - Kampen. Succesvol afgerond in 2017. Vervolg in 2018 en mogelijk verder; onder meer verkenning van de mogelijkheden om de beloningssystematiek van spitsfietsen op te nemen in  de arbeidsvoorwaarden. Belangrijke participanten: Isala, Deltion en Landstede.
  • Participatie in het project B-Riders van de provincie Noord Brabant, waarbij deelnemers in plaats van geldelijke beloningen vooral worden gestimuleerd door intensieve communicatie/motivatie via een app.
  • Inschrijving op de aanbesteding van het project Waalbrug Nijmegen, gericht op duurzame gedragsverandering van (auto)mobilisten. Deze aanbesteding is begin 2018 aan een andere partij gegund.
  • Participatie in op gedragsverandering gerichte MaaS projecten zoals de Mobiliteitshub Utrecht, waarin met een duurzame wijkinrichting een zo beperkt mogelijk autobezit en autogebruik wordt nagestreefd. Betrokken in Focusgroepen en Ontwerp
  • Een nog lopende aanbesteding Spitsmijden en MaaS A2 Weert-Eindhoven (IMMA)

Mobiliteitsscan | Beter Benutten

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility ondersteunen zes van de twaalf Beter Benutten Regio’s. met onderzoek en advies. De door het Ministerie voorgeschreven rekentool ‘Mobiliteitsscan’ (uitgegeven via het CROW) berekend scenario’s op bereikbaarheid en CO2-uitstoot. De Mobiliteitsscan is mede mogelijk gemaakt door medewerkers van DAT.Mobility.

Goudappel Coffeng voert opdrachten uit voor de Regio’s Arnhem, Nijmegen, Stedendriehoek, Groningen, Maastricht en Utrecht waarbij voor werkgevers een analyse wordt gemaakt van hun woon-werk en zakelijke mobiliteit. We berekenen daarbij ook de potentiele CO2-reductie.

Iganga

Vanuit het besef dat ontwikkelingslanden in hun inhaalslag op het gebied van mobiliteitsgroei enorme leefbaarheidsproblemen veroorzaken, hebben wij stichting Iganga opgericht. Deze stichting heeft tot doel verduurzaming van mobiliteit in het buitenland te stimuleren, met name in de snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar groei, congestie en kennisachterstand CO2-uitstoot teveel vrij spel geeft.

Goudappel en haar medewerkers steunen Iganga zowel financieel als in natura, door de inbreng van kennis en begeleidingscapaciteit voor bijvoorbeeld buitenlandse studenten.