Keteninitiatieven CO2-prestatieladder

Keteninitiatieven CO2-prestatieladder

Duurzame stad | Themagroep Klimaat en Energie

Een duurzame stad is onder meer een stad die zo min mogelijk CO2-uitstoot veroorzaakt. Dat betekent dat er minder en/of schonere (auto)verplaatsingen moeten worden gemaakt. Ruimtelijke concentratie leidt tot kortere verplaatsingen die vaker per fiets of het openbaar vervoer kunnen worden gemaakt. 

Rol Goudappel
Goudappel ziet als expert op het gebied van mobiliteit de ruimtelijke en verkeerstechnische mogelijkheden om compact te bouwen en te combineren met nieuwe vormen van mobiliteit zoals MaaS. Om het belang te onderstrepen dat wij hechten aan energie en CO2-uitstoot in relatie tot mobiliteit, hebben we in 2018 de themagroep Klimaat en Energie in te leven geroepen; zie pagina klimaat en energie.  Deze themagroep richt zich op de samenwerking tussen disciplines zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, energie en infrastructuur en op de samenwerking tussen overheid en markt.

Lean and Green Personal Mobility

Het programma Lean and Green Personal Mobility van Connekt stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers om hun CO2-uitstoot ten gevolge van mobiliteit met minimaal 20% te verlagen. Binnen 5 jaar. Wie daar aantoonbaar mee aan de slag is, mag zich koploper noemen en het Lean and Green logo voeren dat deze inspanningen symboliseert. Als de doelstelling is behaald volgt wederom een award: de 'Star'.

Rol Goudappel
Goudappel is aangesloten bij Connekt en bereikte op 20 november 2014 als derde bedrijf in Nederland de star-status voor personenvervoer. Onze deelname aan het programma is primair ingegeven om onze marktreputatie en concreet eigen mobiliteitsbeleid voor personenvervoer als inspiratiebron te kunnen dienen voor andere (en nieuwe) deelnemers.

Stimuleren fietsgebruik | fietssnelwegen

Fietsen zorgt voor leefbare steden die bereikbaar zijn. Fietsen is gezond voor de fietser en zijn omgeving. Wie trappend de auto laat staan belast lucht en klimaat stukken minder. De reisbetrouwbaarheid stijgt. Verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden nemen toe. We blijven vitaal en gezond. Ook autowegen gaan beter stromen wanneer meer forenzen de fiets pakken richting werk of OV-knooppunten. Inspirerende visies, plannen die werken, voorzieningen die passen, Goudappel Coffeng verhoogt de fietsbaarheid in uw regio, van uw locatie, van uw doelgroep. 
Een voorbeeld van een keteninitiatief is de ontwikkeling van Fietssnelwegen. Door de introductie van fietssnelwegen, e-bikes enzovoort liggen er kansen om goede alternatieven te realiseren voor het auto (file)rijden. Naast de realisatie van infrastructuur is een goede marketing en het stimuleren van fietsgebruik sterk bepalend voor het succes van fietssnelwegen.

Rol Goudappel
In de dienstverlening “Fiets” richt Goudappel zich op het veranderen van vervoersbewegingen (van auto naar fiets). De dienstverlening is gericht op het beïnvloeden van het gedrag en daarmee de CO2 uitstoot van de (weg)gebruiker. Zo hebben we in 2018 onder meer de volgende activiteiten ontplooid:

 • Opstellen van de Fietsvisie 2040 voor en met de landelijke Fietsersbond
 • Voor het Ministerie van I&W hebben we de fietssnelwegen en snelle fietsroutes in alle provincies en steden in Nederland in kaart gebracht (korte termijn en ambitie 2030)
 • Beleidsplan en verkenning voor snelle fietsroutes voor de metropoolregio Eindhoven
 • Diverse offertes en projecten voor fietssnelwegen (in onder meer Utrecht - Amsterdam en  Roermond) en voor slimme routes in Noord Holland en Overijssel
 • Stimulering van het fietsgebruik is een vast onderdeel van Stedelijke mobiliteitsplannen.
 • Expertsessies in Limburg, metropoolregio Amsterdam (MRA) en metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
 • Opstellen van een handboek Radschnellwege voor het BASt (onderdeel RWS Duitsland)
 • Realisatie projecten uit het ambitieuze Fietsplan Ede door detachering van medewerkers. Daarbij o.a. de fietssnelwegen Ede-Veenendaal en Ede-Bennekom-Wageningen

Spitsmijden

Eén van de activiteiten vanuit het werkveld Mobiliteitsdiensten is gericht op het verminderen van verkeersdrukte in de spits. Met de projecten Spitsmijden worden automobilisten gestimuleerd om de spits te mijden. Dit kan door te kiezen voor alternatief vervoer (bijvoorbeeld openbaar vervoer), door niet of op andere tijden te reizen of door een andere route te kiezen. Spitsmijden blijkt effectief: het belonen van gewenst gedrag verlaagt de filedruk in de spits.

Rol Goudappel Groep
Goudappel heeft in het recente verleden een belangrijke rol gespeeld in baanbrekende Spitsmijden-projecten zoals in Zuid-Holland (spits-scoren) en Utrecht (spitsvrij). Ook in 2018 zijn we mede met een daartoe aangestelde programmamanager Mobiliteitsdiensten op diverse fronten actief geweest om te participeren in Spitsmijden-projecten:

 • Spitsfietsen Zwolle - Kampen.
 • Dit project is in 2017 succesvol afgerond. In het eerste vier maanden van 2018 heeft Goudappel nog enkele aanvullende diensten geleverd
 • Inschrijving op de aanbesteding van het project Waalbrug Nijmegen, gericht op duurzame gedragsverandering van automobilisten. Deze aanbesteding is begin 2018 aan een andere partij gegund.
 • Participatie in op gedragsverandering gerichte MaaS projecten zoals de Mobiliteitshub Utrecht, waarin met een duurzame wijkinrichting een zo beperkt mogelijk autobezit en autogebruik wordt nagestreefd.

Mobiliteitsscan | Beter Benutten

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility ondersteunen een aantal Beter Benutten Regio’s. met onderzoek en advies. De door het Ministerie voorgeschreven rekentool ‘Mobiliteitsscan’ (uitgegeven via het CROW) berekend scenario’s op bereikbaarheid en CO2-uitstoot. De Mobiliteitsscan is mede mogelijk gemaakt door medewerkers van DAT.Mobility.

Goudappel Coffeng voert opdrachten uit voor de Regio’s Arnhem, Nijmegen, Stedendriehoek,  en Maastricht waarbij voor werkgevers een analyse wordt gemaakt van hun woon-werk en zakelijke mobiliteit. We berekenen daarbij ook de potentiele CO2-reductie.

Iganga

Vanuit het besef dat ontwikkelingslanden in hun inhaalslag op het gebied van mobiliteitsgroei het risico lopen met enorme leefbaarheidsproblemen te maken te krijgen, ondersteunt de Goudappel Groep de stichting Iganga. Deze stichting is onafhankelijk, heeft een Anbi-status en kent een zelfstandig bestuur. Iganga heeft tot doel bij te dragen aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en projecten die daarmee samenhangen. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren.
Goudappel groep en haar medewerkers steunen Iganga zowel financieel als in natura. Dit betekent dat enerzijds directe (mede)financiering mogelijk is van projecten ter plaatse alsook dat Goudappel medewerkers de mogelijkheid hebben invulling te geven aan kennisoverdracht. Concrete voorbeelden zijn te vinden op de website iganga.net