MRA 2040

De komende 20 jaar groeit de Metropool Regio Amsterdam fors: er komen 250.000 woningen bij en de werkgelegenheid groeit met 230.000 arbeidsplaatsen. Hiervan zijn al 175.000 woningen gepland tot 2030. Deze groeiopgave moet samengaan met het behalen van de klimaatdoelen van de Europese Klimaatwet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% in 2050 en het behalen van andere brede welvaartsdoelen. Dat levert vanzelfsprekend uitdagende keuzes op het gebied van mobiliteit op. Welke keuzes zijn dat precies? En welke beleidsingrepen zijn er mogelijk? In het Multimodaal Toekomstbeeld MRA geven we samen met APPM, De Zwarte Hond en een Nieuwe Kijk de belangrijkste keuzes weer waar Rijk en regio tussen nu en 2040 voor staan.

Niet ingrijpen heeft negatieve gevolgen

We geven inzicht langs vijf werksporen: fiets, redesign wegen, openbaar vervoer, mobiliteitstransitie en hubs. Uit analyses met een referentiemodel voor het jaar 2040 bleek dat bij verder verstedelijken zonder aanvullend beleid de negatieve gevolgen voor de brede welvaart groot zijn:

 • De leefkwaliteit en gezondheid in de steden en de regio gaat achteruit;
 • De duurzaamheids- en klimaatdoelen voor CO₂-reductie worden niet gehaald;
 • De ongelijkheid in bereikbaarheid tussen groepen mensen neemt verder toe;
 • De bereikbaarheid van werklocaties met de auto en het OV neemt af;
 • Het mobiliteitssysteem loopt vast (meer files en een overvol openbaar vervoer) en economische verlieskosten voor het goederenvervoer nemen toe;
Opgaven MTB

De mobiliteitsopgaven met betrekking tot brede welvaart in de MRA

Rijk en regio staan aan de lat voor belangrijke systeem- en beleidskeuzen voor mobiliteit

Bovenstaande bewijst dat scherpe keuzes nu nodig zijn. Tegelijkertijd kost het voorbereiden van nieuwe projecten en nieuw beleid vaak veel tijd. In het Multimodaal Toekomstbeeld MRA hebben we daarom zeven sturingsprincipes opgenomen voor het maken van keuzes. Deze principes versterken elkaar en zijn nodig om de groei in de MRA op te vangen op een manier die bijdraagt aan het verbeteren van brede welvaart. 

De 7 sturingsprincipes

 1. Stem verstedelijking nog beter af op de kwaliteit van de bereikbaarheid en nabijheid
 2. Afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei (bijvoorbeeld door inzet gedragsmaatregelen)
 3. Verbeter stedelijke en regionale fietsnetwerken 
 4. Ontwikkel regionale hubs per corridor, dichtbij en verder van de steden
 5. Neem goederenvervoer integraal mee in de bereikbaarheid- en verstedelijkingsopgave
 6. Realiseer een schaalsprong in het openbaar vervoer door stapsgewijs ontvlechting
 7. Houd de ringen draaiend
MTB MRA sturingsprincipes

Toepassing van de 7 sturingsprincipes in de MRA

Belang van maatwerk en samenwerking

Bij het uitwerken en toepassen van de sturingsprincipes, is het belangrijk om samen te bepalen wat de beste mix is van maatregelen. Het Multimodaal Toekomstbeeld benadrukt dan ook het belang van maatwerk en samenwerking tussen Rijk en regio. 

Reflectie

In anderhalf jaar tijd is enorm veel werk verricht om het Multimodaal Toekomstbeeld uit te werken. Door de insteek langs vijf werksporen konden veel analyses en sessies parallel worden uitgevoerd. Samen met het projectteam MTB van SBaB hebben we de integrale voortgang goed kunnen waarborgen. Door de prettige samenwerking en de korte communicatielijnen onderling is het gelukt om tot een mooi resultaat te komen.

Bekijk het hele rapport

“Het MTB heeft voor alle partijen de urgentie en enorme uitdaging scherp neergelegd. De bestuurders hebben dit ook erkend. Het is duidelijk dat we deze uitdaging als Rijk en regio voortvarend en gezamenlijk moeten oppakken. Hier gaan we de komende tijd graag mee verder.”

Ivo Frantzen en Jeroen Laro (projectleiders vanuit SBaB)

Multimodaal Toekomstbeeld MRA formeel vastgesteld

Op 11 november 2022 is het Mutlimodaal Toekomstbeeld MRA door alle partijen formeel vastgesteld tijdens het BO MIRT. In 2023 werd gewerkt aan een meerjarig multimodaal implementatieplan voor beleids- en investeringskeuzes tot 2030. Ook zullen er nog verdiepende vervolgonderzoeken plaatsvinden. 

Bekijk voor meer informatie de programmalijn Multimodaal Toekomstbeeld van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Opdrachtgever: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
Samenwerking met APPM, De Zwarte Hond en Een Nieuwe Kijk
Jaar: 2021-2022

Betrokken adviseurs: Thomas Straatemeier | Themis Marfoglia | Sören Bigalke | Lennert Bonnier |  Erik Geerdes | Ruben Hanterink | Aart de KoningRianne Roeleveld | Leon Rook

Aanpakken van mobiliteitsongelijkheid

Inclusief mobiliteitsbeleid is essentieel om bereikbaarheidsongelijk te voorkomen. Krijg inzicht in mogelijke oplossingen met de IKOB-methode.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Man met wandelstok