Multimodaal Toekomstbeeld 2040 Metropoolregio Amsterdam

MRA 2040

De komende 20 jaar groeit de Metropool Regio Amsterdam fors: er komen 250.000 woningen bij en de werkgelegenheid groeit met 230.000 arbeidsplaatsen. Hiervan zijn al 175.000 woningen gepland tot 2030. Deze groeiopgave moet samengaan met het behalen van de klimaatdoelen van de Europese Klimaatwet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% in 2050 en het behalen van andere brede welvaartsdoelen.

In 2020 is een Netwerkstrategie voor de MRA opgesteld en is binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) besloten te gaan werken aan een schaalsprong in het openbaar vervoer, de doorstroming op het wegennet en het benutten van de kansen voor de (e-)fiets. Tevens is besloten tot een uitwerking in een Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) langs vijf werksporen: fiets, redesign wegen, openbaar vervoer, mobiliteitstransitie en hubs. Goudappel, APPM, De Zwarte Hond en Een Nieuwe Kijk hebben het MTB 2040 uitgewerkt.

In de studie zijn modellen met meer of minder beleidsingrepen meegenomen, zoals autoluwe steden en betalen naar gebruik. Ook zijn twee verschillende netwerken voor fiets, auto en openbaar vervoer onderzocht. Verder is een referentiemodel geanalyseerd voor het jaar 2040 om te laten zien wat er gebeurt zonder aanvullend beleid.

Er ligt een forse opgave op brede welvaartsdoelen

Uit de analyses van het referentiemodel 2040 volgt dat als we op het gebied van mobiliteit niets aanvullends doen en de vervoersvraag blijven faciliteren, de negatieve gevolgen enorm groot zijn:

  • De leefkwaliteit en gezondheid in de steden en de regio gaan dan sterk achteruit;
  • De duurzaamheids- en klimaatdoelen voor CO2-reductie worden bij lange na niet gehaald;
  • De ongelijkheid tussen groepen mensen neemt verder toe;
  • Het mobiliteitssysteem loopt vast (meer files en een overvol openbaar vervoer);
  • De economische verlieskosten voor het goederenvervoer nemen toe.
Multimodaal Toekomstbeeld 2040 Metropoolregio Amsterdam

Rijk en regio staan aan de lat voor belangrijke systeem- en beleidskeuzen voor mobiliteit

Dit zijn keuzes waarmee de brede welvaartsdoelen van leefkwaliteit, gezondheid, en een duurzame, inclusieve en bereikbare regio binnen bereik komen, met een mobiliteitssysteem dat mede de forse verstedelijking mogelijk maakt. Belangrijke regionale doelen, die zijn vertaald naar een beoordelingskader dat is toegepast op een aantal onderzoeksmodellen die voor het MTB 2040 zijn geanalyseerd. Het Multimodaal Toekomstbeeld geeft inzicht in samenhangende keuzes t.a.v. slimme beleidsinterventies, slim investeren en slim verstedelijken, enkele essentiële afwegingen daarbij en een globaal faseringsplan met een aantal stappen.

Reflectie

In 6 maanden tijd is enorm veel werk verricht om het Multimodaal Toekomstbeeld uit te werken. Door de insteek die is gekozen langs vijf werksporen konden veel analyses en sessies parallel worden uitgevoerd. Samen met het projectteam MTB van SBaB hebben we de integrale voortgang goed kunnen waarborgen. Door de prettige samenwerking en de korte communicatielijnen onderling is het gelukt om tot een mooi resultaat te komen.

Projectleiders vanuit SBaB Ivo Frantzen en Jeroen Laro zijn blij met het resultaat:
“Het MTB heeft voor alle partijen de urgentie en enorme uitdaging scherp neergelegd. De bestuurders hebben dit ook erkend. Het is duidelijk dat we deze uitdaging als Rijk en regio voortvarend en gezamenlijk moeten oppakken. Hier gaan we de komende tijd graag mee verder.”

Volg voor meer informatie de programmalijn multimodaal toekomstbeeld van SBaB.

Opdrachtgever: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
Samenwerking met APPM, De Zwarte Hond en Een Nieuwe Kijk
Jaar: 2021